de Maas & Waler

22 februari 2017

de Maas & Waler 22 februari 2017


Er staat een...

Foto: John van Gelder

Nog drie nachtjes slapen en dan barst in Maas en Waal het jaarlijkse carnavalsgedruis weer los. Vier dagen lang ontsnapt menig Maas en Waler even uit de dagelijkse sleur, om met een gekke pruik en jolig kostuum ongegeneerd mee te zingen met onvervalste krakers over paarden in gangen, mensen die graag een bloemetjesgordijn zouden willen zijn en hossende mensenmassa's die bij Hoevelaken linksaf slaan. Hoe je carnaval ook viert, maak er iets moois van! Alaaf, alaaf, alaaf.

Uitvoering eerste plan ideeënmarkt

EWIJK - Het plan voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever langs een watergang bij het scoutinggebouw in Ewijk, gaat definitief door. Het Beuningse college van B&W heeft besloten om hier 4500 euro voor uit te trekken. Ook het Waterschap heeft een bijdrage voor het project toegezegd. Volgens het college kan de scouting nu met het project beginnen. Het plan was ingediend tijdens de eerste politieke ideeënmarkt in Beuningen eind vorig jaar. Vier ideeën zullen nu worden uitgevoerd.

Peuters krijgen onderdak in basisschool

Door Ruben Schiks

ALTFORST - Even leek het er op dat peuterspeelzaal 't Kelderke uit Altforst moest sluiten, omdat er te weinig kinderen waren. De nieuwe onderwijsvorm van basisschool De Tweestroom bood echter de mogelijkheid om hen in te laten stromen bij de kleuters. De organisatie van de school en de speelzaal kregen 'groen licht' om de nieuwe situatie een jaar uit te proberen.

Per ingang van het nieuwe schooljaar zijn de leerlingen van De Tweestroom ingedeeld in drie units. In een unit zitten leerlingen van verschillende leerjaren bij elkaar. 'De units geven ons de kans om leerlingen onderwijs te bieden dat aansluit bij hun eigen individuele leerbehoeften', vertelt Anja Adams, directeur van de basisschool. Die nieuwe onderwijsvorm, die afstapt van het systeem waarbij kinderen op leeftijd worden ingedeeld, gaf ook de mogelijkheid om de peuters van 't Kelderke alvast bij de kleuters mee te laten kijken.

Belangrijke voorziening
Veel ouders waren opgelucht toen zij hoorden dat hun kinderen in eigen dorp naar de peuterspeelzaal konden blijven gaan. 'Het is een belangrijke voorziening voor een dorp als Altforst', vertelt Adams. 'We hopen dan ook dat we deze samenwerking voort kunnen blijven zetten.' Zij benadrukt overigens dat ook kinderen uit omliggende dorpen, zoals Appeltern, welkom zijn. 'Ook al gaan zij na de peuterspeelzaal in hun eigen dorp naar het basisonderwijs.'

Betere aansluiting
De school is niet de enige die onderdak biedt aan een peuterspeelzaal, maar wel de eerste waar de peuters in dezelfde ruimte werken en spelen. Hierdoor ontstaan al bijna vanzelf mogelijkheden om samen te werken met de leerkrachten van unit 1. 'Dat verlaagt de drempel voor peuters als zij straks naar het basisonderwijs gaan', aldus Adams. 'Doordat zij al een beetje hebben mogen proeven aan het onderwijs in de kleuterklas, hebben zij automatisch een betere aansluiting.'

De combinatie werkt naar grote tevredenheid van zowel Adams als de leidster van de peuterspeelzaal, die de kleintjes nog steeds onder haar hoede heeft. 'Belangrijk is natuurlijk wel dat de lerende kleuters geen hinder ondervinden van peuters. Daarom hebben de kleinsten een aparte leesruimte en hebben zij een kringgesprek als de kleuters buiten spelen', besluit Adams.

IKC in Beneden-Leeuwen

Artist Impression van architect Niels Peters van Bonnemayer Architecten uit Uden. Foto: Bonnemayer Architecten

Door Addy de Meij

WEST MAAS EN WAAL - Het college van B&W vraagt aan de gemeenteraad een krediet beschikbaar te stellen voor het realiseren van een Integraal Kindcentrum (IKC) in Beneden-Leeuwen.

Het is toch wel met enige trots dat wethouder Bert van Swam de plannen voor het IKC presenteert. Toen de kinderopvang in Beneden-Leeuwen enkele jaren geleden overwoog een nieuw onderkomen te realiseren op het stuk grond tussen basisschool de Leeuwenkuil en het juniorcollege West Maas en Waal van het Pax Christi College, was dat achteraf gezien de aanzet voor het IKC.

Grootste investering
Als de gemeenteraad instemt met het plan is dit, met een bedrag van 5,6 miljoen, de grootste investering in de gemeente ooit, zegt Van Swam. Het IKC is bedoeld voor kinderen van 0 tot 14 jaar, en brengt het basis- en voortgezet onderwijs dichter bij elkaar.

Kruisbestuiving
In het IKC zullen de basisscholen De Leeuwenkuil en De Wijzer, twee technieklokalen van het Pax in Beneden-Leeuwen en kinderopvang/peuterspeelzaal worden ondergebracht. Doordat de verschillende onderwijsvormen bij elkaar zitten kan er eenvoudig kruisbestuiving plaatsvinden. Te denken valt aan leerlingen van de Pax die kennis kunnen maken met zorg, onder andere door het meelopen op de peuterspeelzaal in het IKC.

Financiering
De verdere uitwerking van de plannen begint nadat de gemeenteraad in zijn vergadering van 23 maart 2017 'groen licht' geeft door het beschikbaar stellen van de financiële middelen.

De financiering wordt onder andere ingevuld met geld uit de niet uitgevoerde renovatieplannen van de basisscholen, ook stelt het college voor de OZB structureel te verhogen met 1 procent. Een investering ten behoeve van het algemeen belang' zegt de wethouder, 'al was het maar omdat het aantal kinderen in West Maas en Waal de komende jaren stabiel blijft, mede door de aanwas van nieuwe woningen en daarmee jonge gezinnen'.

Informatieavond
De gemeenteraadsvergadering wordt voorafgegaan door een rondetafelgesprek in het gemeentehuis, op 9 maart. Voor de omwonenden vindt op 13 maart 2017 een informatieavond plaats. De opening van het nieuwe IKC wordt al in september 2018 verwacht, 'maar dan moet wel alles meezitten', aldus Van Swam.

Omwonenden woningbouwproject Puiflijk gecompenseerd door gemeente

Door Piet Zeeuwen

PUIFLIJK - Als gevolg van het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan 'Kom Puiflijk' werd woningbouw mogelijk op een terrein waar eerst een trainingsveld van voetbalclub SCP lag. Dat was voor de heer A. Lamens en mevrouw M. van Sommeren die aan de Hosterd, grenzend aan die locatie, wonen reden om een zogenaamde aanvraag om tegemoetkoming in planschade bij de gemeente te doen.

De gemeente legt op haar beurt dit soort zaken bijna altijd voor aan de Johan van Oldenbarnevelt Stichting en die adviseerde een tegemoetkoming van 5500 euro toe te kennen. Want, zo luidde het oordeel van de stichting, de aanvragers zijn in een planologisch nadeligere positie gekomen. Immers, door woningbouw op het voormalige trainingsveld van SCP, hebben de aanvragers aantasting van het uitzicht, aantasting van de privacy door inkijk in de woning (slaapkamer) en tuin, minder bezonning van de woning en perceel, een verdere aantasting van de omgevingskwaliteit van de woning en tot slot een toename van de verkeersintensiteit over de weg vóór de woning.

Het verzoek om vergoeding van de kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand werd afgewezen. Deze kosten zijn voor de aanvragers.

Hema naar de overkant

BENEDEN-LEEUWEN – De Hema heeft voor een nieuwe stek gekozen en verhuist nog dit jaar naar 'de overkant', naar nummer 83 van de Zandstraat, aan het parkeerterrein tegenover het Dorpsplein. Om deze verhuizing mogelijk te maken adviseert het college van B&W positief over de afwijking van de parkeereis bij het pand, en ook zal het de raad vragen mee te werken aan het verzoek om de omgevingsvergunning aan te passen. Over de bestemming van het huidige HEMA-gebouw is nog niets bekend.

Mortuarium behoudt functie

DRUTEN - Het mortuarium op de Algemene Begraafplaats aan de Koningsweg in Druten blijft een mortuarium, zij het in een modernere versie. Ondernemer Frans Komen heeft het pand overgenomen van Monuta en gaat het opknappen.

De partij Kernachtig Druten had het college van B&W eerder om opheldering gevraagd. Komen: 'Het is belangrijk voor de mensen in Druten om hier ook een plaats te hebben om afscheid te nemen van hun naasten. Anders moeten ze al gauw naar Beuningen of Tiel.' De bedoeling is om onder de naam Ceremoniehuis een plek te creëren waar men in huiselijke sfeer afscheid kan nemen van overledenen als dat thuis niet mogelijk is.

Smulpapenclub goed op stoom

MAAS EN WAAL - De Smulpapenclub Maas en Waal, bestaande uit 13 leerlingen, groep 7 en 8 van de basisscholen in Maas en Waal, heeft nu al 3 restaurants in Maas en Waal bezocht. Daar kregen zij van de eigenaren en chefs uitleg over het werken in de horeca. Zo leerden de kinderen over het ontvangen en begeleiden van gasten, verschillende snij-, roer-, kook- en baktechnieken, het schenken van koffiesoorten, werken met een kassasysteem, tafels indekken en borden en dienbladen dragen. Het proeven van gerechten was natuurlijk ook een feestje voor de kinderen. De Smulpapenclub is een initiatief van het Tech-Lokaal, waar basisschoolleerlingen ervaring op kunnen doen met consumptieve technieken.

Certificaat voor zorgboerderij

BEUNINGEN - Zorgboerderij 't Personnebos is sinds afgelopen donderdag gecertificeerd volgens de Böhm methodiek. Een methodiek op het gebied van onderzoek en uitvoering van ouderenpleegzorg. Simpel gezegd zorgt de methodiek van Böhm ervoor dat ouderen met dementie veel beter begrepen worden, als we begrijpen wat ze werkelijk bedoelen en wat hen beweegt.

Voldoende voor huisvesting statushouders

Door Piet Zeeuwen

DRUTEN - In 2016 heeft de gemeente Druten 50 statushouders weten te huisvesten. 'Een keurige prestatie, zeker gelet op de hoogte van de taakstelling', aldus het provinciebestuur. Statushouders krijgen na verloop van tijd vanuit een Asielzoekerscentrum (AZC) een eigen woonruimte. Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te huisvesten vergunninghouders. Op basis hiervan koppelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de vergunninghouders aan een gemeente. Voor Druten waren er dat vorig jaar 47. Doordat er 50 geplaatst werden werd het tekort van 2015 teruggebracht naar 4 personen. De taakstelling voor de eerste helft van 2017 bedraagt 14 personen. Tel daarbij de achterstand van 4 personen en het totaal voor het eerste half jaar wordt 18. Eind februari heeft de gemeente 8 personen geplaatst. Dus zullen er vóór juli nog 10 personen geplaatst moeten worden.

Bibliotheek kan nauwelijks nog besparen

MAAS EN WAAL - Bibliotheek Rivierenland heeft nog maar weinig mogelijkheden om te bezuinigen op de kosten, zonder de kwaliteit aan te tasten. Dat is de uitkomst van een onderzoek dat de tien gemeenten in de regio, waaronder Druten en West Maas en Waal, hebben laten uitvoeren. Volgens het onderzoek zijn de 19 vestigingen van de bibliotheek evenwichtig verdeeld over het verspreidingsgebied. Verder concluderen de onderzoekers dat Bibliotheek Rivierenland een stevige dienstverlening neerzet tegen een bescheiden subsidie. De bibliotheek heeft de afgelopen jaren flink bezuinigd en zet veel vrijwilligers in voor de ruimere openingstijden.

Raadslid stelt vragen over kinderarmoede

Foto: Gemeente Druten

WEST MAAS EN WAAL - Gemeenteraadslid Sjoerd Vissers (VVD) heeft vragen gesteld aan het college over de planning en inzet van het Rijksgeld, wat besteed kan worden aan kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen. In september 2016 vroeg de VVD hier al aandacht voor. Een belangrijk onderwerp voor de VVD omdat, anders dan volwassenen, kinderen niet verantwoordelijk zijn voor het opgroeien in een gezin met een laag inkomen. Vandaar dat de VVD er ook voor pleit om het geld zoveel mogelijk rechtstreeks in voorzieningen aan de kinderen ten goede te laten komen. 'Wellicht dat deze aanpak ook bureaucratie kan verminderen', aldus het raadslid.

In een schriftelijke reactie geeft het college aan dat voor de bestrijding van (kinder)armoede in West Maas en Waal een aanvullend bedrag van 65.182 euro beschikbaar is. Er zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt over de kaders waarbinnen besteding van het extra budget kan plaatsvinden. De verwachting is dat het college voor de zomer van 2017 een voorstel kan voorleggen.

Collecte hersenstichting

WEST MAAS EN WAAL - De opbrengst van de collecte voor de hersenstichting is in Wamel 338,23 euro, in Boven-Leeuwen 423,24 euro en in Beneden-Leeuwen 956,47 euro. De hersenstichting dankt zowel de collectanten als de gulle gevers.

Emilie Braam-Roulot. Foto: Ger Loeffen

Door Elly Hagen

In de rubriek 'de Maas & Waler dat ben ik' maken we wekelijks kennis met een inwoner van deze regio. Wie zijn ze, wat doen ze en waarom wonen ze hier. Maar ook, wat zouden ze graag toevoegen aan de regio? En aan welke plek hebben zij bijzondere herinneringen? Het resultaat, bijzondere portretten van gewone mensen met een eigen verhaal.

Naam:                Emilie Braam-
                Roulot
Leeftijd:                36 jaar
Woonplaats:        Weurt

Emilie is in de Champagnestreek in Frankrijk geboren. Ze was amper zestien toen ze op een camping in Zuid-Frankrijk Jordan Braam en zijn vrienden leerde kennen. Ze vond het wel interessant, die Nederlandse jongens, en knoopte in haar beste Engels een praatje met hen aan. Na een paar weken gingen de meeste van zijn vrienden naar huis, maar Jordan en een andere vriend bleven wat langer. Hij werd 'stiekem' haar vriendje. Nadat hij was teruggekeerd naar Nederland, keek Emilie terug op een mooie vakantieliefde. Totdat in september, op vrijdag de dertiende, de telefoon ging en Jordan aankondigde dat hij samen met een vriend een hotel in de buurt had geboekt.

Lerarenopleiding
Dit werd het begin van een relatie op afstand, die vier jaar duurde. Emilie maakte in deze periode haar middelbare school af en zag Jordan in de vakantieperiodes. 'Na mijn eindexamen ging ik in Lille Nederlands studeren. Een docent van Nederlandse afkomst zei tegen me: wat doe jij hier? Je bent al drie jaar met Jordan. Ga naar Nederland en zoek daar iets wat je kunt doen en leer zo de taal.' Emilie volgde dit advies op en drie maanden na haar aankomst deed ze het staatsexamen Nederlands. 'Ik mocht de eerste twee jaar van de lerarenopleiding overslaan', vervolgt ze. 'Dit betekende dat ik meteen stage ging lopen. Mijn begeleidster ging in die tijd verhuizen en ik kreeg haar baan. De conciërge vond mij nog erg jong voor het leraarsvak, want de eerste keer stuurde hij me weg uit de docentenkamer met de woorden: er mogen hier geen leerlingen binnenkomen.'

Uitwisseling
Emilie is nog steeds docent Frans, op het Dominicus College in Nijmegen. Ze kan haar werk goed combineren met haar hobby, reizen. 'Ik heb altijd gezegd dat ik een uitwisseling met Frankrijk wilde', vertelt ze. 'Dat is me zes jaar geleden gelukt, en sindsdien ben ik coördinator internationalisering. We hebben uitwisselingen met diverse landen en we hebben een ontwikkelingsstage in de zomervakantie. Leerlingen in de bovenbouw kunnen zich hiervoor inschrijven. Vorig jaar ben ik voor het eerst zelf mee geweest naar Thailand en Cambodja. Je bent dan drie weken deel van een gemeenschap en dat is indrukwekkend. We kwamen bij mensen thuis en ontdekten dat zij niet eens water hadden. We hebben met mensen gepraat die de Rode Khmer hebben meegemaakt en veel familie kwijt zijn. Ik ervoer vooral dat de mensen daar niet klagen. Ze zien het als hun lot en werken aan hun doel, het opbouwen van het land.'

Drie jaar na haar komst naar Nederland hadden Emilie en Jordan trouwplannen. 'We konden het er niet over eens worden of we in Frankrijk of Nederland zouden gaan trouwen. Daarom hebben we elkaar maar op de Bahama's het jawoord gegeven', vertelt ze lachend. De twee woonden toen nog in Nijmegen, maar waren op zoek naar iets anders. 'We gingen op vrijdag een rondje rijden en namen ook een deel van Maas en Waal mee in onze route. We zagen dit huis, en op maandag hadden we de koop al gesloten.'

Carnaval
Een jaar na de verhuizing werd hun dochter Elise geboren en ruim twee jaar later Chloé. 'Ik heb door onze kinderen mijn leven in Weurt opgebouwd', vertelt Emilie. 'Toen ze naar de peuterspeelzaal gingen was ik actief in de oudercommissie, op de basisschool was ik groepsouder en zat ik in de Medezeggenschapsraad. Tevens was ik bestuurslid van de bouwweek van Weurt en van sportvereniging de Korenbloem. Sinds een aantal jaar vier ik carnaval, dankzij een buurvrouw. Zij vroeg of ik meeging en leende me kleren. Ik vind het erg leuk, vooral de thema-avond op zondag. Jordan ging nooit mee, en dat kwam goed uit, want ik had dan oppas voor de kinderen', grapt ze. 'Twee jaar geleden werden we gebeld, of Elise page mocht worden, en sindsdien viert Jordan ook min of meer carnaval.'

Weurt is een thuis voor Emilie geworden. 'Ik ga graag naar mijn ouders, maar Weurt is mijn thuis. Iedereen kent elkaar en we zorgen hier voor elkaar. Als de kinderen ergens spelen krijg ik een appje. Dat vind ik erg prettig. Ik heb hier alles. Mijn gezin, mijn werk zit hier vijf minuten vandaan en ik kan op mensen terugvallen. Weurt is een sociaal dorp.'

CDA zet vrijwilligers in het zonnetje

Foto: Pim van Teffelen Foto: Pim van Teffelen

BEUNINGEN - Het CDA Beuningen heeft op Valentijnsdag vrijwilligers in het zonnetje gezet in de zorginstellingen Waelwick in Ewijk, en Alde Steeg en het Molenhuis in Beuningen.

De partij koestert de inzet van vrijwilligers en wil dat mensen beter in de gelegenheid gesteld worden om een waardevolle rol op het gebied van zorg en welzijn te vervullen. De vrijwilligers kregen als blijk van waardering een taart aangeboden door fractievoorzitter Dave Preijers van het CDA Beuningen.

Column

Stil protest

Afgelopen zondag ging ik naar de opening van de tentoonstelling Kunst en Religie. Het is een grensoverschrijdende dubbelexpositie die tot midden mei te zien is in Nijmegen en Kranenburg. De opening was in de Katharinenhof in Kranenburg, het Duitse stadje dichtbij mijn woonplaats.

Voor de ingang van het museum stonden mannen met kruisen en tekstborden. Ze demonstreerden tegen de tentoonstelling. Die was in hun ogen godslasterlijk. Het museumbestuur moest aftreden na het toelaten van deze duivelse kunst, vonden de demonstranten.

Ik moest er om glimlachen. In Nederland zie je buiten de Bijbelgordel nog zelden mensen die het openlijk voor God opnemen. De actie had iets folkloristisch, hij deed denken aan bijna vergeten rituelen zoals het veertigurengebed en processies.

Toch keek ik door het stille protest anders naar de kunstwerken.
En ik begreep dat ze een gelovig mens pijn kunnen doen.
Dat je geraakt kunt worden tot op het bot als je diepste overtuiging belachelijk wordt gemaakt. Jezus die zichzelf met een accuboormachine aan het kruis schroeft. Een schilderij dat veel lijkt op Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci, maar De Laatste Afwas heet. Kunst die op de lachspieren kan werken, maar ook diep kan kwetsen. Zozeer zelfs dat pijn stolt in blinde woede.

Toch moet een kunstenaar de grenzen van vrije meningsuiting blijven aftasten en overschrijden. Ergernis kan een dialoog op gang brengen, een dialoog kan het begin van wederzijds begrip zijn. Verering is de sokkel waarop onderdrukking stand houdt, alleen waar niets meer heilig is, kan respect floreren.

Hoe klein en stil de demonstratie tegen de tentoonstelling ook was, hij wekte bij mij begrip voor mensen met wie ik het hartgrondig oneens ben.

De Bommelaers reiken plaquette uit aan Jos van Gruijthuijsen

Prins Raimond (links) en Jos van Gruijthuijsen (rechts). Foto: De Bommelaers

MAASBOMMEL - Carnavalsvereniging De Bommelaers heeft een week voorafgaand aan het carnaval op een speciale manier Jos van Gruijthuijsen uit Appeltern in het zonnetje gezet. Jos is bij iedereen in Maas en Waal bekend als eigenaar van de horecagelegenheden De Stoep en Moeke Mooren, waar menig Bommelaer vele uren heeft vertoefd.

Jos is meer dan vijfentwintig jaar trouwe bezoeker geweest van de zittingsavonden van De Bommelaers. Al twintig jaar kan de vereniging rekenen op zijn steun en de faciliteiten van Moeke Mooren tijdens hun jaarlijkse oliebollenactie. Voor die jarenlange inzet bedankte de vereniging Van Gruijthuijsen met een unieke plaquette. De op maat gemaakte plaquette werd, tijdens de laatste vergadering van de vereniging, door Prins Raimond dun Urste uitgereikt en krijgt een mooi plekje in het café van Moeke Mooren.

Met dit welgemeende gebaar wil de vereniging Jos bedanken voor het jarenlange ondersteunen van het Maasbommels carnaval.

De Streupers reiken Fair Play prijzen uit

Foto: Hein van Houten Foto: Hein van Houten

HORSSEN - Carnavalsvereniging De Streupers gaat prijzen uitreiken aan carnavalsgroepen die meelopen in de regio en zich tijdens de optochten netjes gedragen. De vereniging wil met deze zogenaamde 'Fair Play prijzen' vooral jeugdige carnavalsvierders stimuleren om met carnaval vooral lol te maken en niet bezig te zijn met vandalisme en andere overlastgevende activiteiten.

De prijzen worden maandagavond uitgereikt tijdens het evenement Lightning in Horssen. Om kans te maken op een van de drie prijzen dient per carnavalsgroep één contactpersoon zich te melden met identiteitsbewijs en startnummer.

Er wordt onder meer een prijs ter waarde van maar liefst 350 euro weggeven.

Museale Beelden

Joris Baudoin tijdens een van zijn rondleidingen. Foto: Marion Enzerink

Door Constance Moolhuijzen

HEEREWAARDEN - Kunstenaar Joris Baudoin, geboren in 's-Hertogenbosch, woont al zestien jaar in Heerewaarden. Mooie dingen maken wilde Joris al vanaf zijn prilste jeugd. Daarom ging hij na de opleiding bouwkunde naar kunstacademie Sint Joost in Breda. Het kenmerkende van zijn werken is dat ze vooral uit beton en terrazobeton gemaakt zijn.

Zijn bekendheid dankt Joris vooral aan monumentale beelden in de openbare buitenruimte, zoals de bulldozer, mammoet en rotonde beelden, maar ook aan de 'gootspoken', beeldjes als duiveltjes, dwergen of dieren. Veel van deze gootspoken zijn te zien in Zaltbommel. Veel inwoners hebben een gootspook gekocht, en er is zelfs een stadswandeling uitgezet. Joris bracht tevens het boek 'Gootspoken' uit.

Inmiddels werkt de kunstenaar aan het project 'Museale Beelden', dat in 2020 in boekvorm gaat verschijnen. 'In het boek behandel ik de hedendaagse kunst, in een museum per hoofdstuk. Hiervoor bezocht ik veel musea in West-Europa. Niet per se naar aanleiding van één kunstenaar of werkstuk, maar ook naar aanleiding van het thema van exposities of een bepaalde stijl. Met een fotocamera en een voice recorder ga ik de musea af en selecteer minimaal twee afbeeldingen per museum. Geïnspireerd door wat ik heb gezien, vertaal ik dit in mijn atelier naar een beeld van mijn hand', aldus Baudoin.

Werkstukken
'Uiteindelijk worden al deze beelden, samen met de presentatie van het boek, tentoongesteld. Ik wil mensen vertellen hoe je hedendaagse kunst kunt zien, zonder de vakjes- of hokjesgeest om alle kunst ergens bij te willen indelen. Als ik met mijn hele verhaal klaar ben, verwacht ik dat er zo'n tachtig tot honderd werkstukken tentoongesteld zullen worden ergens in de Benelux.' De werkstukken die nu klaar zijn staan in een hal aan de Expeditieweg in Boven-Leeuwen. Mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van het project tot nu toe, kunnen zich in groepjes aanmelden. Zij krijgen dan een gratis rondleiding/voorbeschouwing van ongeveer anderhalf uur.
Omdat het nog even duurt voordat het boek er is begint Joris met bloggen. In iedere blog wordt er een museum en een werk behandeld. 'Het blog is er niet alleen voor de kunstliefhebber, de routinier en de ervaringsdeskundige, maar juist ook voor de scepticus. De twijfelaar, of degene met het oordeel dat de kunst van vandaag maar weinig voorstelt. Hoor je bij die groep mensen die snel denkt: 'dat kan mijn kleine broertje ook', geen probleem. Misschien heb je gelijk, maar je kunt je ook afvragen of dat er toe doet. Ik zal je laten zien wat een museum met hedendaagse kunst is. Wat er te zien is en waarom het – niet alles, maar het meeste wel - zo speciaal is', aldus Baudoin. De blogs zijn vanaf eind februari te volgen op www.jorisbeton.nl.

Column

Kruisgebouw

Nederland ontkerkt in rap tempo en de gebouwen blijven leeg achter. Zo ook in Deest, waar al eens een zinnige oplossing voor het leegstaande pand werd geopperd: maak het de nieuwe locatie van dorpshuis 't Trefpunt.

De kerkelijke vastgoedbaronnen vroegen echter de hoofdprijs, dus die deal ging niet door. Dat de kerk in 1953 mede door gemeenschapsgeld werd herbouwd negeren de reli-rekenwonders gemakshalve even. De geestelijke geschiedenisboekjes richten zich immers vooral op dingen die ver voor en vlak na Christus gebeurden.

Inmiddels is 't Trefpunt voor veel geld verbouwd en staat de kerk nog steeds hartstikke leeg. Doodzonde van zo'n mooi en centraal gelegen gebouw.

Dat vond onderneemster Nadine van den Hazelkamp ook. Als drijvende kracht achter Drogisterij van der Wielen wil ze de kerk transformeren tot een gezondheidscentrum.

Het idee is dat in het pand straks allerlei bedrijven samenkomen, je zou het bijna een trefpunt noemen. In een uiterst futuristische video laat Nadine al zien hoe de kerk ingericht zou worden. De hemel zijt geprezen voor dergelijk voortvarend ondernemerschap.

Daar denkt het parochiebestuur van de Heilige Franciscus en Heilige Clara anders over. Volgens Nadine zijn die namelijk 'niet erg meewerkend'. Ze omschrijft haar relatie met het bestuur zelfs na een oriënterend gesprek als 'moeizaam'.

Het valt toch niet te verteren dat het kerkbestuur telkens de ongelovige Thomas uithangt zodra inwoners voor barmhartige Samaritaan spelen en met plannen komen? De gemeente Druten, die doorgaans de mond vol heeft over verbinding en burgerparticipatie, laat hier een steek vallen. Hoog tijd dat ze het kerkbestuur eens op het matje roepen. Voor straf een paar honderd weesgroetjes en dan opnieuw naar de onderhandelingstafel.

En voor Nadine van den Hazelkamp is het te hopen dat zij haar plan kan realiseren. Met een gezondheidscentrum in de kerk zou ze iets flikken dat de kerk in 2000 jaar nog nooit aantoonbaar gelukt is: mensen echt beter maken.

Dhr. E. van Wijk

Lezing over osteopathie

BENEDEN-LEEUWEN - Vrouwen van Nu nodigt alle 65-plussers uit de gemeente West Maas en Waal uit voor een lezing door osteopaat Mike Wouters. De bijeenkomst is op woensdag 1 maart in zorgcentrum Hey-Acker in Beneden-Leeuwen (ingang Dahliastraat). Aanvang 20.15 uur. Opgave vooraf bij Wil Zondag via tel. 0487-59 15 69.

Carnavalswagens: een winter lang lassen, plakken en verven

Tijdens een ronde langs bouwlocaties van carnavalswagens komen we uit op het industrieterrein in Beneden-Leeuwen. De krimp van beschikbare bouwruimte om een carnavalswagen te maken heeft de laatste jaren het deelnemersveld aan de carnavalsoptochten in de regio wel wat uitgedund. De vriendengroep 'Nog Ekkes Lauwe' is ook bekend met dat probleem. Hein Schouten vertelt namens de groep: 'We hebben jarenlang ongestoord kunnen bouwen in het leegstaande zalencentrum Het Hoefijzer. Tegenwoordig beschikken we helaas niet meer over een bouwplaats. We hebben wel een eigen trailer, die we als onderstel in een stalling parkeren. Nu hebben we twee weken de tijd om bij BSO Botsabsorber Verhuur onze carnavalswagen weer op te bouwen. Het stelt een prinsenwagen voor die we voor meerdere jaren willen gebruiken. We veranderen er slechts kleine dingen aan en de teksten worden actueel gemaakt.' De wagen bestaat uit plaatmateriaal en wordt niet, zoals meestal het geval is, beschilderd, maar zal worden beplakt met voorgedrukt folie.

In een ander bedrijfsgebouw wordt de prinsenwagen van CV De Braoiers uit Beneden-Leeuwen schoongemaakt. 'Deze wagen gaat al zo'n 16 á 17 jaar mee en wordt elk jaar grondig geïnspecteerd voordat we de weg op gaan. Alle beugels worden weer goed bevestigd en de wagen krijgt een grondige schoonmaakbeurt', aldus voorzitter Frank Tengnagel. In een hal aan de Nijverheidsstraat zorgt een warmtekanon voor een aangename temperatuur. Hier wordt nog driftig gebouwd. Leden van buurtvereniging De Retsers zijn met uiteenlopende werkzaamheden bezig. Op een platte wagen staat al een behoorlijk hoge opbouw, maar dat is nog niet eens het hoogste punt. Her en der zijn mensen druk met onderdelen in de weer. Er wordt geschilderd, getekend en geplakt. Een cirkelzaag doorbreekt snerpend de stilte. De gezaagde plaatdelen worden vastgezet op de wagen. De Retsers hebben een naam hoog te houden wat betreft het maken van praalwagens. De buurtvereniging weet al vele jaren hoge prijzen in de wacht te slepen bij optochten in de hele regio. Hun schitterende praalwagens rijden ook al enkele jaren mee in de prestigieuze Half Vasten Optocht (HVO) in Oss, waaraan enkel prijswinnaars mogen deelnemen.

De techniek die door de Retsers wordt gebruikt om de wagen te bouwen, wijkt af van de methode die door de meeste bouwgroepen wordt gehanteerd. Frank Wakker vertelt namens de Retsers: 'We beginnen eigenlijk met de opbouw als bij het maken van een schilderij. De basis is de achtergrond en vervolgens worden allemaal gedetailleerde onderdelen los gebouwd, die later gefaseerd aan de wagen worden toegevoegd.' Deze methode wordt vooral gebruikt in het Zuiden van Nederland bij de professionele bouwers.

'Al in het voorjaar komt een afvaardiging van de buurtvereniging bij elkaar en worden ideeën genoteerd die als thema kunnen dienen voor een nieuwe wagen. Als de keuze is gemaakt, worden materiaallijsten gemaakt en worden taken verdeeld. We weten van elkaar wie welke vaardigheden en talenten bezit en daar wordt natuurlijk gebruik van gemaakt. Eerst wordt van betonijzer de constructie gelast, dan zorgt kippengaas voor de vormen en worden kranten geplakt. De volgende plaklaag bestaat uit A4-tjes. Eerst komt de bedrukte kant van het gebruikte printpapier naar de buitenkant gericht en de volgende laag komt precies andersom. Zo zien we precies waar we zijn gebleven. Dan worden de kleuren aangebracht. Eerst worden veel kleine onderdelen gemaakt en naarmate het werk vordert, wijken we uit naar een grotere bouwruimte. Dat stellen we zo lang mogelijk uit. Pas op carnavalszaterdag mogen we van een fabriekshal gebruik maken waar de gehele wagen in vol ornaat kan worden opgebouwd en kunnen we deelnemen aan de optochten,' aldus Frank Wakker.

Maas en Waalse volksmusical na 12 jaar terug op de planken

Toneelgezelschap Kleine Komedie Rivierenland. Foto: Foto Van Beek

Door Ruben Schiks

MAAS EN WAAL - Na twaalf jaar keert de succesvolle voorstelling 'De Zoone vaen Toone' terug op de planken in Beneden-Leeuwen en Druten. Het stuk, geschreven door de Leeuwense schrijver en regisseur Antoon Hol, is het Maas en Waalse antwoord op De Jantjes. Een onvervalste volksmusical met een lach én een traan.

De spelers van Kleine Komedie Rivierenland nemen bezoekers mee in het leven van het Maas en Waalse echtpaar Toon en Sien. Hun lotgevallen, van de crisis in de jaren dertig tot het roken van een eerste hasjpijp in de jaren zestig, worden vertelt aan de hand van een reeks, in het dialect gezongen, liedjes die iedere tijdsperiode kleur geven. De spelers kozen het verhaal van schrijver Hol als jubileumstuk, ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van Kleine Komedie Rivierenland.

Hilariteit alom
In de musical krijgt de Maas en Waalse nuchterheid een verschijning in de vorm van verschillende markante types. Het gevolg: hilariteit alom. In het stuk is onder meer te zien hoe, tijdens de oorlogsjaren, de Duitsers en Canadezen en, tijdens de jaren zestig, de hippies en provo's het Land van Maas en Waal bevolken. Geen van allen maken indruk op Toon, die de streekeigen eenvoud zelve is.

Feest der herkenning
De musical, die doorspekt is met teksten en liedjes in het 'Moas en Woals', zal voor velen een feest der herkenning zijn. Niet alleen vanwege het dialect en de muziek, maar ook omdat het alledaagse Maas en Waalse leven uit de tweede helft van de vorige eeuw verrassend goed wordt nagespeeld. Daarbij is ruimte voor een lach én een traan. Zo zingt Toon, in het verhaal inmiddels op hoge leeftijd, samen met zijn kleindochter vol weemoed over 'de werruf en d'n ove'. Herkenbare thema's voor menig Maas en Waler.

Voorstellingen
Op zaterdagavond 18 en zondagmiddag 19 maart wordt De Zoone vaen Toone opgevoerd in De Rosmolen in Beneden-Leeuwen. Op vrijdag 24 maart is het stuk te zien in het Agora Theater in Druten. Kaarten voor de voorstellingen in Beneden-Leeuwen zijn te koop in de brasserie van De Rosmolen. Kaarten voor de Drutense voorstelling via agoratheater.nl.

Games maken in bibliotheek Druten

Foto: Gamestad Foto: Gamestad

DRUTEN - Gameliefhebbers tussen de acht en zestien jaar kunnen dinsdag 28 februari deelnemen aan de introductie workshop 'Games maken'. De workshop wordt gegeven in de bibliotheek in Druten.

Onder begeleiding van echte gamemakers leren de kinderen hoe professionele games worden gemaakt. In de doelgerichte introductie workshop wordt de deelnemers de basis van Construct2 geleerd. Uiteindelijk bouwen de deelnemers een echte minigame. Bibliotheek Rivierenland geeft de workshop in samenwerking met Gamestad.
Voor de introductie workshop geldt een minimum van twaalf deelnemers per groep, met een maximum van vierentwintig deelnemers. Kinderen kunnen een eigen laptop meebrengen of een laptop huren van Gamestad. De workshop vindt plaats in bibliotheek in Druten en duurt van 11.00 tot 12.30 uur. Deelname bedraagt 12,50 euro (met Gamestad laptop 16,50 euro). Van te voren aanmelden is nodig, en kan per mail via activiteiten@bibliotheekrivierenland.nl of via de website www.bibliotheekrivierenland.nl.

Twistappel speelt 'Straatman'

Foto: Anja Rondberg Foto: Anja Rondberg

BATENBURG - Toneelvereniging Twistappel speelt op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart de voorstelling 'Straatman'. Straatman gaat over de eigenaar van een groot vleesbedrijf, Charles de Rijke, die een eenzijdig auto-ongeluk heeft gehad. De familie lijkt daar echter niet erg rouwig om, en de gedachte dringt zich op of het niet zomaar een ongeluk is geweest?

Eigenlijk hebben alle personen in het huishouden van De Rijke wel een motief om het slachtoffer naar de andere wereld te helpen. Maar een motief alleen maakt nog geen moordenaar. Via bijzondere taferelen en vermakelijke scenes komt men steeds dichter bij de waarheid. De voorstellingen zijn op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart om 20.00 uur in de Hostert in Batenburg.

Kaarten kosten 6 euro en kunnen vanaf 2 maart telefonisch gereserveerd worden bij Hilda Gesthuizen, via tel. 0487-54 21 47. Kaartjes zijn ook te koop aan de kassa.

Repair Café Beneden-Leeuwen

Donderdag 23 februari

Activiteit: Repair café
Locatie:        De Strang,
        Beneden-Leeuwen
Tijd:        15.30 tot 17.30 uur

Heeft u een apparaat in huis dat gemaakt moet worden, waar een nieuwe stekker aan moet of waar écht even iemand naar moet kijken? Dan bent u van harte welkom bij het Repair Café in Beneden-Leeuwen. Vrijwilligers zitten klaar om uw gebruikte apparaten te repareren en/of herstelwerk aan kleding te verrichten. Het Repair Café wordt gehouden in De Strang, aan de Pastoor Jansstraat 2 in Beneden-Leeuwen.

Speurend door Kasteel Wijchen

Za. 25 t/m zo. 5 maart

Activiteit: speurtocht
Locatie:        Museum Kasteel,
        Wijchen
Tijd:        openingstijden
        museum

Tijdens de carnavalsvakantie kunnen kinderen in Museum Kasteel Wijchen een speurtocht doen door de expositie Wijchen en Indië. Wie alle vragen goed beantwoordt verdient een leuk prijsje. In de vakantie is de speurtocht bij de museumentree inbegrepen. Voor meer informatie en prijzen, zie www.museumwijchen.nl.

Goudhaartje en de drie beren

Di. 28 feb. t/m do. 2 maart

Activiteit: poppentheater
Locatie:        Tempelstraat 6
        Beuningen
Tijd:        10.30 uur

Poppentheater Tingeling speelt in de carnavalsvakantie driemaal de voorstelling 'Goudhaartje en de drie beren'. De voorstelling is geschikt voor kinderen van twee tot vijf jaar en gaat over het meisje Goudhaartje dat terecht komt in het huisje van een berenfamilie. Kinderen mogen hun lievelingsknuffel meenemen naar het theater. Kaartjes kosten 3,50 euro. Reserveren kan via tel. 024-677 70 34 of via de website www.poppentheatertingeling.nl.

Speuren naar foto's in museum

Woensdag 1 maart

Activiteit: speurtocht
Locatie:        museum
        Tweestromenland
Tijd:        13.30 tot 17.00 uur

Tot en met 13 maart is er in museum Tweestromenland de wisselexpositie De Waal Centraal te zien. Op woensdag 1 maart kunnen kinderen deelnemen aan de fotospeurtocht Buiten-Gewoon-Kijken. Samen met museumbegeleiders speuren de deelnemers naar foto's die antwoord geven op diverse vragen. Een bezoek aan de wisselexpositie bedraagt 2 euro. De entreeprijs voor het gehele museum bedraagt 5 euro voor volwassenen en 2,50 euro voor kinderen. De speurtocht is ook op andere dagen beschikbaar. Zie voor meer informatie en openingstijden: www.museumtweestromenland.nl.

De rode baljurk

Do. 2 en vrij. 3 maart

Activiteit: poppentheater
Locatie:        Tempelstraat 6
        Beuningen
Tijd:         14.00 uur

De dames van Poppentheater Tingeling spelen het kostuumdrama 'De rode baljurk', voor kinderen van vier tot acht jaar. Kaartjes kosten 4 euro. Reserveren kan via tel. 024-677 70 34 of via www.poppentheatertingeling.nl.

Het werk van Christiane Beerlandt

Foto: Andere Koek Foto: Andere Koek

Donderdag 23 februari

Activiteit: Lezing
Locatie:        De Lèghe Polder,
        Beuningen
Tijd:        20.00 uur

Dr. Dirk Lippens verzorgt een lezing over de liefdevolle Vlaamse levensfilosoof Christiane Beerlandt. Beerlandt, levensgezel van Lippens, heeft gebruik gemaakt van haar bijzondere vermogens om de diepst liggende betekenis van gebeurtenissen, ziekten en verschijnselen naar boven te halen. Haar vele boeken, waaronder de bestseller 'De Sleutel tot Zelf-Bevrijding – Encyclopedie van de Psychosomatiek', worden internationaal gewaardeerd. In de lezing wordt aandacht besteed aan de thema's als 'Niets gebeurt zomaar', 'Ziekten en gebeurtenissen in je leven: waarom?' en 'Signalen van het Leven leren volgen'.

Het bijwonen van de lezing bedraagt 15 euro. Reserveren kan via Claudia Hermsen, via tel. 06-36 17 32 27 of per mail: info@ikinnerlijkekracht.nl. Meer informatie: www.ikinnerlijkekracht.nl.

Andere Koek in Dreumel

Foto: Andere Koek Carnaval

Vrijdag 24 februari

Activiteit: Dance event
Locatie:        't Centrum,
        Dreumel
Tijd:        21.00 uur

Tijdens de carnaval even geen zin in polonaises? Bij Andere Koek kunnen jongeren van zestien jaar en ouder terecht voor de nodige dosis house, hardstyle, r&b, techno en progressive met optredens van pap&pudding, dj Galaga, dj's Bart en Daan en vele anderen. Kaarten kosten 10 euro per stuk. Meer informatie via de Facebookpagina van RndmEvents.

DIO'30 boekt belangrijke overwinning

Foto: Twan van der Zandt Foto: Twan van der Zandt

DRUTEN - DIO'30 heeft afgelopen zondag een nuttige en verdiende 2-1 overwinning geboekt in de lastige uitwedstrijd tegen Groesbeekse Boys.

DIO'30 begon fel aan de wedstrijd en wist Groesbeekse Boys al op het middenveld tegen te houden. De Drutenaren speelden in de eerste helft aanvallend, maar echte kansen bleven uit.
Groesbeekse Boys speelde op de counter en kwam er ook een paar keer uit, maar echt gevaarlijk werd het niet. In de slotfase van de eerste helft waren er kansen voor beide teams. DIO'30 wist net voor de rust, in de blessuretijd, toch op een verdiende voorsprong te komen.

In de tweede helft ging DIO'30 verder zoals de eerste eindigde, met aanvallend spel. Echte kansen kwamen er echter niet. Geheel tegen de verhoudingen in zorgde Groesbeekse Boys, zo'n tien minuten na rust, voor de gelijkmaker.

Wissels
DIO'30 leek snel daarna weer op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Trainer Stefan Hoogsteder probeerde het spel met wissels wat te forceren en dat pakte goed uit. Jan Willem Jeurissen kwam in het veld voor Lars van Mill en Bob Stevens verving Dani Bloemberg. Een vrije trap van DIO'30 werd ingekopt door Bob Stevens, waardoor DIO'30 weer op voorsprong stond.
In de blessuretijd waren er diverse kansen om de wedstrijd definitief te beslissen, maar verdere doelpunten bleven uit.

Programma
Dankzij de winst staat DIO'30 op een gedeelde derde plaats. Komende zondag staat er, vanwege carnaval, geen wedstrijd op het programma. De week daarna, zondag 5 maart, gaat DIO'30 op bezoek bij Blauw Wit in Nijmegen.

Gemeenschappelijke band na kennismaking in De Kuip

Christel van Gelder en Joris van Zetten. Foto: Marion Enzerink

Door Anton Janssen

WAMEL - De echtelijke woning van Thomas van Zetten en Christel van Gelder, op een steenworp afstand van de Van Heemstraweg in Wamel, ademt voetbal. Thomas is druk als voetbaltrainer en, net als Christel, fervent aanhanger van Feyenoord. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst toen ze in hetzelfde vak in De Kuip in Rotterdam stonden.

Dat was in de tijd dat André Bahia voor de ploeg in Rotterdam speelde. Het was voor Thomas en Christel het fundament voor hun latere huwelijk en ook het startpunt van hun vriendschap met de Braziliaan. Er is nog zeer regelmatig contact met Bahia. Ze zijn al vijf keer in Brazilië geweest, en vorige maand waren de Van Zettens bij familie van Bahia op bezoek.

Voetbalschool
De vroegere Feyenoorder speelt nu in Japan. Er zijn vage plannen voor de oprichting van een voetbalschool in Brazilië. Het zijn nog dromen, waarin Thomas en André zich samen op de voetbalopleiding van de jeugd willen richten. Thuis zijn Thomas en Christel al met de Portugese taal bezig. Thomas: 'Dat moet lukken. Christel heeft een echte talenknobbel en helpt mij ook op pad.'

De in Ochten opgegroeide Thomas speelde voor Uchta, Lienden en Theole en kwam uit voor vertegenwoordigende jeugdelftallen. Hij werd getest door de betaalde clubs NEC en Wageningen, maar van een doorbraak naar het profvoetbal kwam het niet. Na zijn actieve voetbalperiode werd Van Zetten twintig jaar geleden trainer.
Hij werkt graag met jeugd, en had ook bij verschillende clubs, waaronder Excelsior Zetten, BZS Beusichem en Dodewaard, de hoofdmacht onder zijn hoede. Na dit seizoen stopt Thomas bij Dodewaard. Zijn voetbaltoekomst ligt in Tiel, waar hij bij Theole voor de jeugd een klankbordfunctie gaat invullen én de A1-jeugd gaat trainen.

Thomas: 'Het werken met senioren is leuk, maar het opleiden van jeugdvoetballers trekt mij meer. Het is een dankbaarder bezigheid. Ik bouw graag van onderaf en wil jongeren naar het vlaggenschip van de club zien doorstromen. Bij Theole ligt een mooie uitdaging: alle jeugdteams spelen op hoog niveau.'

Feyenoord-supporter
Bij Christel begon het voetbalhart sneller te kloppen nadat ze met haar vader naar een wedstrijd in De Kuip was geweest. Christel: 'Ik ben voor eeuwig Feyenoord-supporter, in goede én slechte tijden. Ook wanneer de prestaties minder zijn sta ik achter de club. Je favoriete club sluit je in je hart. Los van de prijzenkast.' Over de successen van Feyenoord dit seizoen is Christel duidelijk: 'De ploeg heeft niet de beste spelers, maar staat wel als team in het veld. De jongens hebben alles voor elkaar over. In het stadion ben ik best fanatiek en elke wedstrijd weer voel ik me zenuwachtig. Ik hoop begin mei op de Coolsingel te staan, nadat de landstitel binnen is.'

Het 'Feyenoord-paar', dat samen veel reist, leeft sportief. Ze doen beiden aan hardlopen. Christel gaat naar yoga en houdt van koken. Thomas houdt zich met zaalvoetbal in conditie.

Meiden B1 HCD zaalkampioenschap

Meiden B1. Foto: HCD Foto: HCD

DRUTEN - De meiden B1 van Hockeyclub Druten (HCD) speelden afgelopen zondag de laatste wedstrijden in de zaal. In sporthal de Heuvel liep de spanning vroeg in de ochtend al hoog op.

Het team moest winnen van de meiden B2 van Hockeyclub Malburgen (HCM) uit Arnhem, anders zou het wel een hele moeilijke constructie worden. Helaas was dat dus precies wat er gebeurde, de meiden liepen tegen een 2-3 nederlaag aan. De kansen op het kampioenschap leken verkeken.
Na deze wedstrijd speelde HCM MB2 tegen de andere kampioenkandidaat, Nijmegen MB3. Deze wedstrijd eindigde in gelijkspel. Ook Nijmegen liet hier dus punten liggen, waardoor er voor HCD weer hoop gloorde op het kampioenschap.

In de volgende wedstrijd won Druten met maar liefst 8-1 van Beuningen MB2. Daarop lag het lot in handen van Nijmegen MB3 en Bemmel MB2. De winnaar van deze wedstrijd zou kampioen worden, maar de wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Hierdoor gingen de Drutense meiden er alsnog met het kampioenschap vandoor.

Europees debuut judoka Jilke Ripping

DRUTEN - Jilke Ripping had afgelopen weekend haar eerste Europese toernooi. Ze deed in het Spaanse Fuengirola mee aan de Cadet European Judo Cup. Het was voor de Drutense judoka een geweldige ervaring. In de eerste wedstrijd kwam ze uit tegen Helena Vukovic, de nummer één van de wereld bij de cadetten. Die was een maatje te groot voor Ripping, en won tevens de poule. Jilke kwam nog uit in de herkansing, waarin ze uitkwam tegen de bijna vijftig kilo zwaardere Spaanse Dayama Suarez Cabrera. Ook die wedstrijd ging verloren. Ondanks dat was ze tevreden over haar resultaat: 'Ik heb veel geleerd, maar om van zware tegenstanders te winnen moet ik nog wat meer trainen. En wie weet heb ik over enkele weken in Zagreb een gunstiger loting.'

Nieuwe hoofdtrainer DSZ

BOVEN-LEEUWEN - DSZ en Pascal Westland hebben afgelopen week een akkoord bereikt over een eenjarig contract. Als voetballer heeft Pascal de jeugdopleiding bij NEC doorlopen en vervolgens in de selectie van Trekvogels, Brakkestein en Germania gespeeld. Wegens een blessure ging hij al op relatief jonge leeftijd het trainersvak in. Westland is als trainer in 2015 kampioen geworden met Trekvogels 2. De 35-jarige Nijmegenaar gaat voor het eerst in zijn carrière als hoofdtrainer aan de slag. Pascal krijgt een jong team onder zich, de ambitie is om bovenin mee te draaien in de vijfde klasse.

Zuidhoek terug naar SCP

Foto: Aquila

PUIFLIJK - De 29-jarige Michael Zuidhoek keert volgend seizoen terug naar voetbalclub SCP. Op zeventienjarige leeftijd maakte de technisch begaafde voetballer zijn debuut bij SCP 1, maar na tweeënhalf jaar werd hij gescout door Leones en maakte de overstap naar Leones 1. Na een aantal succesvolle jaren ging hij studeren in het buitenland. Na terugkeer in Nederland heeft hij achtereenvolgens gespeeld voor SCP, Leones, Echteld en Aquila in Dreumel, om volgend seizoen terug te keren naar zijn oude jeugdliefde SCP, waar het vierentwintig jaar geleden begon.

Goede start Leones JO9-4

BEUNINGEN - Leones/DSZ JO9-4 speelde afgelopen zaterdag de eerste wedstrijd na de winterstop. Ze speelden tegen Beuningse Boys J09-11. Vanaf de eerste minuut gingen de spelers vol in de aanval. Binnen korte tijd wist het team maar liefst acht keer te scoren. Ook de tweede helft wisten ze het aanvallende spel te handhaven en kwamen hiermee op een eindstand van 0-13.

Geslaagd NK voor Anouk van Dongen

LEIDEN - Anouk van Dongen zwom afgelopen weekend in de jaargangfinale in Leiden. Tijdens dit NK wedstrijdzwemmen mogen de snelste achttien zwemmers per leeftijdsgroep starten, waarbij ze maximaal drie afstanden per dag mogen zwemmen. Anouk verscheen afgelopen weekend zes keer aan de start. Zaterdag begon ze met de 100 meter vrij, 200 meter vrij en als laatste de 100 meter vlinderslag. Op de eerste twee afstanden eindigde ze op een negende plaats. Op de 100 vlinder verbeterde ze haar pr met 4 seconden en eindigde op de tiende plaats. De zondag begon super, met een pr op de 100 rug en een zesde plaats. Anouk zag op tegen de 400 meter vrij, maar zwom naar een achtste plaats. De laatste afstand van het toernooi was de 100 wissel. Hier gaf Anouk alles wat ze nog had en dat resulteerde in een tijd van 1.22.24, goed voor een vijfde plaats. Dit geeft vertrouwen voor de lange baan wedstrijden in het 50 meter bad, die gezwommen worden in juli.

Winst voor Unitas'28

HORSSEN - Unitas'28 speelde afgelopen zondag de eerste competitiewedstrijd na de winterstop tegen AAC/Olympia. De jongens uit Wamel lieten in de eerste helft het betere spel zien en wisten twee keer te scoren. In de tweede helft wist Unitas'28 de voorsprong te vergroten en was de wedstrijd eigenlijk beslist. Kansen kwamen er nog aan beide zijden, maar er werd niet meer gescoord. Op zondag 5 maart staat er een uitwedstrijd op het programma tegen hekkensluiter SVHA in Herveld. De wedstrijd begint om 14.00 uur.

Winst voor Roda'28

WINSSEN - Roda'28 heeft de eerste wedstrijd na de winterstop winnend afgesloten. In eigen huis werd met 3-1 gewonnen van DSZ. De bezoekende ploeg was strijdlustig, wat resulteerde in drie gele kaarten voor overtredingen. En hoewel de DSZ meer balbezit had, waren de beste kansen toch voor Roda'28. In de tweeëntwintigste minuut kwam Roda'28 op 1-0 voorsprong. DSZ wist vrij snel daarna de gelijkmaker binnen tikken. Na rust kwam Roda'28 weer op voorsprong. In de 73e minuut kreeg DSZ een rode kaart na een overtreding. Vrij snel daarna werd de voorsprong vergroot naar 3-1. Dankzij deze overwinning staat Roda'28 nu op de derde plaats. Na het carnavalsweekend wordt de competitie hervat met een thuiswedstrijd tegen SCD'33.

Volleyballers gezocht

WINSSEN - Voor verschillende teams is volleybalvereniging The Weekenders nog op zoek naar spelers. Ook onervaren spelers zijn welkom. Iedereen kan drie keer gratis meetrainen. Volleybalvereniging The Weekenders is een actieve vereniging met een jeugdopleiding en leden van 6 tot 76 jaar. De trainingen en wedstrijden zijn in de Paulus in Winssen en in het MFA in Ewijk. Meer informatie via www.weekenders.nl of per mail: tc@weekenders.nl.

Huldiging van Europees kampioenen van Team Loeffen

De kampioenen van team Loeffen samen met wethouder André Springveld van gemeente Druten. Foto: Team Loeffen Druten

DUISBURG - Vorige week zondag werden de internationale Open K1-kampioenschappen gehouden in het Duitse Duisburg. Aan het kampioenschap namen zo'n 800 deelnemers uit verschillende landen aan deel. Team Loeffen behaalde eenmaal zilver en maar liefst drie Europese titels. Alle kampioenen ontvingen een grote trofee en een gepersonaliseerde oorkonde en de officiële titel.

Het Open K1-toernooi is het grootste kickbokstoernooi voor de jeugd in Europa en staat onder auspiciën van de internationale kickboksbond de W.F.C.A.

Vienna Schoenmakers
De eerste deelnemer van Team Loeffen die het Europees kampioenschap binnen sleepte was de Nijmeegse Vienna Schoenmakers. De achtjarige Vienna wist de finale overtuigend te winnen.

Sem Corbeek
De tweede deelnemer van Team Loeffen die Europees kampioen werd, komt uit Weurt. Het is de veertienjarige Sem Corbeek. Sem Corbeek had in de eerste wedstrijd een sterke Duitse tegenstander. Ook in de finale trof hij een sterke jongen uit team Kraus uit Oss.

Hij wist beide partijen op zijn naam te zetten en werd hiermee Europees K-1 kampioen.

De Drutense Mano en Gino Denkers zijn broers van elkaar en maken beiden deel uit van Team Loeffen.

Mano Denkers
De negenjarige Mano won de eerste wedstrijd op een technisch knock-out. Hij verloor in de derde partij van een wereldkampioen uit Engeland, waardoor hij net naast het kampioenschap greep. Hij werd tweede en ging met de zilveren beker naar huis.

Gino Denkers
De veertienjarige Gino had een zware poule, maar wist twee wedstrijden op zijn naam te zetten. In de laatste wedstrijd werd de tegenstander uitgeschakeld en werd ook Gino Europees kampioen.

Afgelopen maandag werden de kampioenen, samen met hun trainers Reinier en Aaron Loeffen, op het gemeentehuis in Druten ontvangen.

De kampioenen ontvingen uit handen van wethouder André Springveld felicitaties voor hun uitmuntende prestaties. Ze werden tevens getrakteerd op taart, snoep en een waardebon.

Schilder Henk Huiskens exposeert gevarieerde werken in Het Molenhuis

Foto: Henk Huiskens

BEUNINGEN - Tot en met 3 april is er een expositie van Henk Huiskens te zien in Het Molenhuis in Beuningen.

Tijdens zijn werk, waarvoor hij veel in het buitenland verbleef, schetste Huiskens in de avonduren in zijn schetsboek. Zijn schetsen varieerden van technische tot abstracte werken. Ongeveer 12 jaar geleden kwam daar het schilderen bij. Van de papieren vellen stapte hij over op doeken en begon met olieverf te experimenteren. Sinds enige tijd is Huiskens lid van Het Paulusgilde in Winssen, waar hij zich verschillende soorten technieken eigen maakt. Zijn werk is nu te zien in Het Molenhuis. De expositie duurt tot 3 april 2017. Het Molenhuis is geopend op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur en bij theatervoorstellingen.

Inspiratie café door Gezond aan de Waal

BEUNINGEN - Donderdag 16 maart vindt het allereerste inspiratie café plaats georganiseerd door Gezond aan de Waal. Er komen inspirerende sprekers, waaronder topsporter Marjolein Buis en burgemeester Carol van Eert.

Burgemeester Carol van Eert zal in een korte lezing zijn visie op ontmoeten, en waarom dit belangrijk is voor gezondheid, geven.
Oud-atlete en presentatrice Olga Commandeur, is in het dagelijkse leven vitaliteitscoach en personal trainer om mensen te helpen hun persoonlijke doelen te bereiken op het gebied van een gezonde leefstijl met verantwoorde voeding, inspanning en ontspanning.
Marjolein Buis behoort tot de wereldtop in het rolstoeltennis. In Londen heeft ze een gouden medaille in het dubbelspel gewonnen en in Rio zilver. Marjolein traint fulltime en werkt hard om haar doel te bereiken: het winnen van een Grand Slam in 2017 en deelname aan Tokio 2020.

Inspirerende burgers uit de gemeente jong en oud vertellen hoe zij samen met anderen invulling geven aan hun leven, het beste uit zichzelf halen op het gebied van de vier pijlers die sámen relevant zijn voor een gezond en gelukkig leven en laat u door hen inspireren.

Het inspiratie café is in de bibliotheek in Beuningen en duurt van 20.00 tot 22.00 uur. De entree is gratis.

Jeugdprinsen en -prinsessen ontvangen sleutel van hun dorp

Burgmeester van Riswijk, jeugdprinses Blechnum (Deest), jeugdprinses Feline (Puiflijk), jeugdprinses Sophie (Horssen), jeugdprins Wes (Afferden) en jeugdprins Lars (Druten). Foto: Hans Westdijk

DRUTEN - Burgemeester Luciën van Riswijk overhandigde afgelopen zaterdag de symbolische sleutels van de verschillende dorpen aan de jeugdprinsen en -prinsessen uit zijn gemeente. Die ceremoniële gebeurtenis vond plaats in De Bokkenstal, de carnavalsresidentie van De Blauwe Bok in Druten. Carnaval 2017 is hiermee voor de jeugd officieel van start gegaan.

Juridisch Spreekuur

MAAS EN WAAL - Maas en Walers met een juridische vraag kunnen terecht bij het gratis juridisch spreekuur. Het Juridisch Spreekuur is een initiatief van een groep maatschappelijk betrokken juristen uit Maas en Waal, die vinden dat ook in Maas en Waal laagdrempelige rechtshulp moet bestaan. In maart is het spreekuur op 7,14, 21 en 28 maart in D'n Bogerd in Druten, op 16 en 30 maart in D'n Dulper in Boven-Leeuwen en op 9 en 23 maart in De Rosmolen in Beneden-Leeuwen. Het spreekuur is op alle locaties van 19.30 tot 21.30 uur. Meer informatie op: www.juridischspreekuurinmaasenwaal.nl of via: info@juridischspreekuurinmaasenwaal.nl.

Biljartvereniging Beuningen zoekt leden

BEUNINGEN - Biljartvereniging Beuningen speelt met ongeveer twintig leden in de regionale biljartcompetitie van de 'Biljartfederatie Wijchen en Omstreken'. De vereniging speelt in de biljartzaal van het bowlingcentrum Beuningen aan de Hadrianussingel. Het liefst zou de vereniging nog een zesde team toevoegen aan de huidige vijf. Kom gerust eens kijken en eventueel een partijtje meespelen. Er wordt op alle niveaus gespeeld, leeftijd en gemiddelde spelen geen rol. Er wordt gespeeld op woensdag- en vrijdagmiddag. Neem voor meer informatie contact op met Frans van Thiel via telefoonnummer 06-15 21 46 92.

Internationale Vrouwendag

BEUNINGEN - In het kader van internationale vrouwendag is er op woensdag 8 maart een feestelijke feestelijke middag in De Lèghe Polder vol workshops, optredens en een internationale (kinder)catwalk. In de workshops kun je zelf creatief en culinair aan de slag of bijvoorbeeld je mooi laten maken met Henna-handversieringen. De muzikale optredens hebben een Beunings én internationaal tintje. De middag duurt van 16.00 tot 18.00 uur. Toegang en deelname aan de workshops zijn gratis en aanmelden is niet nodig. Verdere info: beuningen@vwon.nl. Deze middag wordt georganiseerd door VluchtelingenWerk in Beuningen. VluchtelingenWerk vindt het een mooie gedachte om samen met Nederlandse- en vluchtelingenvrouwen internationale vrouwendag te vieren.

Puiflijkse boekenmarkt

PUIFLIJK - Zondag 5 maart organiseert muziekvereniging Kunst Na Arbeid Puiflijk een boekenmarkt. Naast de halfjaarlijkse rommelmarkt is deze boekenmarkt een traditie geworden, met een ruim aanbod oude en jonge boeken. Van streekromans tot stripboeken, van naslagwerken tot verzamelwerken en van hobbyboeken tot literatuur. Daarnaast worden er langspeelplaten aangeboden. De boekenmarkt vindt plaats in de voormalige bloemenkas van de familie Reijnen aan de Oude Koningstraat 2A te Puiflijk. De openingstijd is van 10.00 tot 13.00 uur. De entree bedraagt 1 euro.

KBO Riktoernooi

DEEST - Op vrijdagavond 3 maart organiseert de Deesterse KBO oudervereniging haar halfjaarlijkse Rik-kaarttoernooi in Dorpshuis 't Trefpunt in Deest. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 18.30 uur. De kosten bedragen 5 euro per persoon inclusief een kopje koffie of thee. Er wordt gespeeld om geldprijzen en iedereen is van harte welkom. Opgeven en inlichtingen: P. Thomassen tel. 0487-519321.

Oecumenische viering

LEUR - Op zondag 26 februari is er een Oecumenische Open-Leurviering om 19.00 uur in de kerk van Leur. In deze oecumenische viering is iedereen welkom; alle mensen van binnen en buiten de kerken. Het thema is 'Ont-maskerd', wat aansluit op carnaval. Deze viering wordt voorgegaan door Ruud Roefs. Er is samenzang en voor de begeleiding op het orgel zorgt mevrouw Maik Warlam. Na afloop is er tijd voor een praatje, onder het genot van een kopje koffie of thee.

Collecte Amnesty

BEUNINGEN - Mensenrechtenorganisatie Amnesty International houdt een landelijke collecte. In de gemeente Beuningen zullen van 5 tot en met 11 maart collectanten de straat op gaan. Amnesty International wil een wereld waarin iedereen profiteert van de mensenrechten, en doet onderzoek naar schendingen van deze rechten en voert actie tegen die schendingen. Kijk voor meer informatie over het werk van Amnesty International op www.amnesty.nl.