De Maas&Waler halfdagblad

14 februari 2018

De Maas&Waler halfdagblad 14 februari 2018


Gelukkig nieuwjaar

Foto: Studio Pannekoek

Aanstaande vrijdag mag je elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen. Dan begint namelijk het Chinese Nieuwjaar. Een feest dat drie tot vijf dagen kan duren en traditioneel wordt gevierd met de draken- en leeuwendansen. Wil je dit een keer meemaken? Dat kan zaterdag 17 februari bij Gran Casino Tiel, dat geheel in het teken staat van deze Chinese traditie, met onder andere live muziek en de moonlight experience, de traditionele leeuwendans.

Slechts tien procent ontevreden over omgekeerd inzamelen

In Druten en Beuningen wordt het omgekeerd inzamelen grotendeels als positief ervaren. Foto: John van Gelder

MAAS EN WAAL - In de gemeenten Beuningen en Druten wordt sinds enige tijd het afval omgekeerd ingezameld. Het besluit van afvalverwerkers AVRI en DAR om ook binnen de gemeenten Wijchen en West Maas en Waal het afval omgekeerd te gaan inzamelen stuit op veel weerstand. Leden van het burgerpanel konden zich onlangs uitspreken over hun ervaringen en verwachtingen ten aanzien van de nieuwe inzamelmethode. De komende weken belichten we de resultaten van het onderzoek.


Uit cijfers van de onlangs gehouden enqûete blijkt dat 70 procent van de inwoners die het afval reeds omgekeerd inzamelen tevreden is over het principe. Een vijfde deel van de respondenten is neutraal. Tien procent is ontevreden of zeer ontevreden over de methode. Als grootste voordeel wordt gezien dat men een bijdrage levert aan het milieu. Een van de respondenten geeft aan: 'Het geeft voldoening om alles zoveel mogelijk gescheiden aan te bieden, het is bijna een sport.'

Nadelen

De respondenten werd ook gevraagd wat zij als nadeel van omgekeerd inzamelen zien. Daarop geeft 35 procent aan geen nadelen te ervaren. Het overige deel van de respondenten ziet als grootste nadelen; het wegbrengen van de restafvalzakken naar de containers en het vervuild raken van afval doordat niet iedereen zich aan de voorschriften houdt. Ook wordt als kritiek genoemd dat restafval zakken lang niet altijd in de daarvoor bestemde containers blijken te worden gedeponeerd.
Navraag bij de gemeente Druten leert dat men op de hoogte is van deze problematiek. Samen met DAR werkt zij er hard aan om de omgeving van de containers schoon te houden. Soms gebeurt dat met hulp van winkeliers of omwonenden, die hiervoor een kleine tegenprestatie ontvangen. De gemeente probeert daarnaast te achterhalen welke inwoners hun zakken stelselmatig naast de containers plaatsen. Zij riskeren een boete.

Het wegbrengen van de restafvalzakken wordt met name als nadeel gezien omdat de zakken vaak per auto moeten worden weggebracht. Verschillende respondenten geven aan de zakken te zwaar te vinden om lopend of per fiets weg te brengen. De zakken zijn aan de andere kant vaak ook erg vies, waardoor de auto vervuild raakt. Daarbij is het wegbrengen van de restafvalzakken belastend voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn. Over de afstand tot de containers is men over het algemeen tevreden.
Gemiddeld brengen de respondenten eens per zes á acht weken een restafvalzak naar de container. Bijna een derde deel doet dat eens per twee maanden. Twintig procent brengt elke maand een zak restafval weg. In 65 procent van de gevallen heeft het omgekeerd inzamelen geleid tot minder restafval. Een enkeling geeft daarbij aan dat niet zozeer het omgekeerd inzamelen, maar eerder het scheiden van afval daar reden voor is.

Gescheiden inzameling luiers

De gemeente Druten geeft tot slot aan dat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar het apart inzamelen van luierafval. Wanneer de gescheiden inzameling logistiek en financieel haalbaar blijkt, is de kans groot dat inwoners van Beuningen en Druten luier- en incontinentiemateriaal in de toekomst niet meer tot hun restafval hoeven rekenen.

Cultuur- onderwijs voor alle kinderen

BENEDEN-LEEUWEN - De basisscholen van West Maas en Waal, Cultuurmij Oost en de gemeente slaan de handen ineen om het cultuuronderwijs op de basisscholen te verdiepen. Het onlangs ondertekende convenant borgt een betere samenwerking tussen de gemeente en het basisonderwijs. Scholen met een convenant kunnen ook gebruik maken van de regeling 'Cultuureducatie met kwaliteit' voor verdieping van het cultuuronderwijs. De gemeente heeft ook de subsidiemogelijkheden voor cultuuronderwijs na schooltijd verruimd. Meer informatie hierover staat op www.westmaasenwaal.nl. Ouders met kinderen jonger dan achttien jaar en een laag inkomen kunnen kijken op www.vraagwijzerwestmaasenwaal.nl/minimaregelingen en op www.leergeld2stromenland.nl.

Bieb Beuningen wint award

BEUNINGEN - Bibliotheek Gelderland Zuid heeft de IPON-award gewonnen, de eerste prijs op het gebied van innovatief leren. Bibliotheek Gelderland Zuid werd door de jury geroemd vanwege haar bijdrage om de Nederlandse samenleving mediawijzer te maken. De Hackathon, het winnende project van de bibliotheek, werd ontwikkeld in samenwerking met partners Puzzled, Luqo en het iXperium. Het educatie-project van de bibliotheek laat leerlingen op zoek gaan naar praktische oplossingen voor maatschappelijke problemen, waarbij sociale robots ingezet worden.

Deel Het Zand afgesloten

BENEDEN-LEEUWEN - De weg Het Zand is tussen de Mezenlaan en de Fazantstraat/Lijnbaanstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er zit een gat in de weg, door problemen met het riool. De reparatie zal op 21 februari gereed zijn en de weg zal dan weer open zijn voor doorgaand verkeer.

Jan Reijnen. Foto: Maik Jansen

Door Ton van Hulst

In de rubriek 'de Maas & Waler dat ben ik' maken we wekelijks kennis met een inwoner van deze regio. Wie zijn ze, wat doen ze en waarom wonen ze hier. Maar ook, wat zouden ze graag toevoegen aan de regio? En aan welke plek hebben zij bijzondere herinneringen? Het resultaat, bijzondere portretten van gewone mensen met een eigen verhaal.


Naam:                 Jan Reijnen
Leeftijd:                73 jaar
Woonplaats:        Puiflijk

Geboren in de Tweede Wereldoorlog als oudste zoon in een boerengezin, 'we reden nog met kar en paard', stond Jan voor een keuze. Het boerenbedrijf overnemen of studeren. Het kleine boerderijtje had toen helaas geen bestaansrecht meer. Jan bezocht de Middelbare Landbouwschool en deed vervolgens de opleiding Levensmiddelentechnologie. Daarna werkte hij in de zuivelindustrie. 'We maakten er pap, vla, yoghurt et cetera. Na drie jaar kreeg ik een functie bij de Keuringsdienst van Waren in Dordrecht, waar ik in 1968 naartoe verhuisde. In 1973 vestigde ik mij met mijn gezin in Elst. Ik was toen inmiddels chef laboratorium in een conservenfabriek. Later hield ik mij bij het Zuiveringsschap Veluwe bezig met afvalwaterzuivering en kwaliteit van het oppervlaktewater. Het was echt een pionierstijd. Maar ik moest wel op de Veluwe gaan wonen. Mijn geboortegrond bleef trekken, dus ik vertrok in 1979 naar Puiflijk. In Nijmegen werkte ik vervolgens, als enige met een bacteriologische en chemische achtergrond, aan grote projecten: bodemsanering en afvalwater-/rioolbeheer.'

Stoomgemaal De Tuut

Jan vervolgt zijn imposante opsomming van werkzaamheden. Op zijn vijftigste werd hij hoofd Beheer en Onderhoud bij het Waterschap Maaskant. 'Het was een plezierige tijd, waarin ik mij bezig hield met stuwen, oevers et cetera. Kortom alles wat met water te maken heeft. Ik heb er goede contacten aan overgehouden, ik maak bijvoorbeeld al vijftien jaar deel uit van het dagelijks bestuur van de Nederlandse Gemalenstichting', aldus Jan. In 2007 ging hij met de VUT. Maar stilzitten, ho maar. Hij is sinds 1985 de drijvende kracht achter de restauratie van stoomgemaal De Tuut in Appeltern, waar hij samen met veel vrijwilligers van een regelrechte bouwval een prachtig museum maakte. 'Maar we hebben flink wat tegenslagen gehad', vertelt hij. 'We hebben enorm moeten lobbyen bij overheden en andere gremia om subsidies los te krijgen. Letterlijk jaren besteedden we uitsluitend aan overleg. Mijn oude contacten kwamen erg goed van pas, en uiteindelijk ontvingen we uit onder andere Europese subsidies zo'n zes ton. Maar zonder de onbetaalde uren van al die vrijwilligers hadden we het niet gered. In 2010 verscheen ons boek over de geschiedenis van de waterbeheersing en de Tuut, en in 2017 zag 'Tussen Stoom en Stroom' het licht.'

Geschiedenis

Omdat Jan de waarde ziet van oude machines, installaties en technieken was zijn voorzitterschap van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland, gedurende tien jaar, een logische stap. 'Ik vind dat we zuinig moeten zijn op onze geschiedenis, en de nog zichtbare relicten van technieken die, in brede zin, van belang zijn geweest voor de ontwikkeling van de maatschappij moeten bewaren. Je moet je geschiedenis niet verloochenen, niet alles afbreken. Veel Nederlanders gaan op vakantie naar Frankrijk, om nog oude dorpjes en kerkjes te kunnen zien, want hier hebben we ze bijna niet meer. Daar kan iets zo maar twintig jaar leeg staan, hier breken we het meteen af', verzucht hij.

Puiflijkse kerk

Naadloos gaat hij over op de leegstaande kerk van Puiflijk. Hij betreurt het dat dat gebouw zo snel mogelijk verkocht moet worden, en vindt dat de gemeenschap rond dit gebouw is vernietigd en de leefbaarheid in het dorp is aangetast. 'Kijk nou eens naar dit plaatje', zegt hij, terwijl hij een afbeelding uit het boek 'Mensen op de Hucht' tevoorschijn haalt. 'Hierop zijn maar liefst 58 Puiflijkse woningen en boerderijen te zien die tussen 1948 en 2013 zijn afgebroken. En soms alleen maar omdat het dak lekte, of omdat de verwarming kapot was. Ik heb me daar regelmatig stevig tegen verzet, en ook veel procedures gewonnen. Puiflijk zou nog extra mooi zijn als zelfs maar de helft hiervan er nog zou staan.'
Puiflijk is een prima dorp, volgens Jan. Hij ziet er veel actieve mensen, en nieuwkomers brengen meestal nieuwe ideeën mee. 'Die hebben vaak een frisse kijk op allerlei zaken, zijn gemotiveerd om iets van hun dorp te maken. Ik heb een hekel aan hiërarchie, zo van "d'n dieje van d'n dieje". Ik hoop wel dat de landelijke uitstraling van Puiflijk niet verloren gaat. Natuurlijk is nieuwbouw nodig, maar het zou ook op andere plekken kunnen. Ik zie met genoegen dat steeds meer jongeren hun steentje bijdragen. Het zijn de mensen die een dorp maken', aldus Jan.

Hoofdcommissaris bezoekt de Triangel

Foto: Silvia van Hulst

BEUNINGEN - Leerlingen van basisschool de Triangel kregen vorige week bezoek van de hoogste baas bij de politie, Erik Akerboom. Hij kwam naar de klas van Roos-Anne, die in september een brief schreef naar de politie. In de brief vroeg ze: 'Hoezo is de politie je grootste vriend, als je er ook bang voor bent?' Ze ontving persoonlijk een reactie, waarin de hoofdcommissaris voorstelde om eens bij haar op school langs te komen om meer te vertellen over de politie. Akerboom gaf onder andere uitleg over de geweldsmiddelen die de politie soms moet inzetten. De leerlingen hadden uiteraard veel vragen voor de korpschef. En ook de politiehond in opleiding, Bumper, maakte veel indruk op de kinderen. De leerlingen van juf Anneke en Anneloes hadden een leerzame en leuke ochtend.

Column

Heerlijkheid

Sinds ik vrijgesteld ben van betaalde arbeid ga ik elke vrijdag wandelen met oud-collega's die nu vrienden zijn.

De formule is simpel: we spreken rond 10 uur af in een dorp bij Nijmegen. Niet in die stad zelf, daar is parkeren net zo duur als koffiedrinken.

Daarna gaan we één tot anderhalf uur wandelen. Liefst op een route die vrij is van gemotoriseerd verkeer.

We bespreken de week en de weelde van nietsdoen en gaan lunchen. Meestal een uitsmijter. Cholesterolverhogend, daarom verdunnen we ons bloed met bier van hoge gisting.

Afgelopen vrijdag waren we weer eens in De Leurse Hof. Een horeca-etablissement in de heerlijkheid Leur waar alleen onzichtbare moderniteiten worden toegelaten.

In het huiskamerrestaurant met opkamer kijk je uit op een driesprong met antieke ANWB-wegwijzer. Als hier een postkoets zou stoppen, zou niemand verbaasd opkijken. De tijd heeft hier niet stilgestaan, maar is gaan zitten. In De Leurse Hof zetelt De Tijd aan een tafeltje en nipt genietend van een borrel.

Wandelen in de heerlijkheid is zoals je mag verwachten. Een boerderijhond loopt kwispelstaartend een rondje mee, een koe loeit hitsig naar een achter prikkeldraad lonkende stier, kauwen scharrelen ruziënd over straat, een man met pet groet vanaf zijn stalen ros. En dan som ik de meest opwindende gebeurtenissen in bijna drie jaar op.

We struinen over een door Romeinen aangestampt bospad en krijgen onverwacht uitzicht op weilanden en akkers. Elk jaargetijde is hier mooi.

Je moet het wel zien, deze ongerepte eenvoud. Hier worden mens en dier niet opgesloten in flats of megastallen. Naar deze hectares heeft geen projectontwikkelaar zijn klauwen uitgestrekt. Geen belegger wordt hebberig van dit groene openluchttheater. Geen aannemer of makelaar ziet hier brood in.

Zoals Leur zijn er nog veel dorpen in Maas en Waal.

Laten we er zuinig op zijn.

Sjors Sportief & Creatief succesvol

Foto: Valerie Bekkers

BEUNINGEN - In de gemeente Beuningen is dinsdag 7 februari het allereerste Samen in Beweging Sjors Sportief & Creatief boekje door wethouder Hans Driessen uitgereikt aan de winnares van de tekenwedstrijd Sjors Sportief.

Alle kinderen uit het basisonderwijs uit gemeente Beuningen hebben het Sjorsboekje inmiddels ontvangen. In dit boekje staan heel veel sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Binnen een kwartier waren er al 589 aanmeldingen binnen. Binnen een dag waren dat er 1.400.
Winnares van de tekenwedstrijd Sanne Wanders, van de Dromedaris, mag samen met haar klas een dagje gaan klimmen bij Zips&Ropes in Ewijk.

Henri Pelser weekend


APPELTERN - In dorpshuis de Schuur in Appeltern vindt vrijdag 23 en zaterdag 24 februari het Henri Pelser darttoernooi plaats. Een toernooi waarvoor de belangstelling jaarlijks groeit. Met maar liefst 56 deelnemers uit de regio is de inschrijving inmiddels helemaal vol.

De vrijdag staat volledig in het teken van het spelen van wedstrijden. Zaterdag is de finalewedstrijd, waarna het welbekende Appelternfeest plaatsvindt.

De dartvereniging heeft een softwareapplicatie ontwikkeld om dartstanden van de reguliere competitie te verwerken en digitaal te kunnen presenteren. Deze zal worden gebruikt tijdens het toernooi. Belangstellenden zijn welkom om langs te komen om naar de wedstrijden te kijken, wat te drinken en te luisteren naar live muziek van Glenn Verwaaijen.

Succes voor Cadans tijdens figurenwedstrijd

Zody en Pauline. Foto: Anja Hopman

ZWOLLE - Vierentwintig synchroonzwemsters van Cadans uit Beuningen hebben zaterdag deelgenomen aan de figurenwedstrijd van District Oost en Noord. Ze wisten twee medailles te veroveren, en een aantal van hen behaalde de limiet die nodig is om kans te maken op deelname aan het NK.

De zwemsters lieten in de wedstrijd zien dat hun techniek goed vooruit is gegaan. Iets dat veelbelovend is met het oog op deelname aan de Nederlandse Kampioenschappen later dit jaar. Diverse zwemsters zijn hiervoor reeds geplaatst.

Jane en Mees. Jane en Mees. Foto: Anja Hopman

Medailles en limieten

In de jongste categorie zwom Fem haar allereerste wedstrijd ooit. In die categorie werd Rosanne negende. In categorie 2 werd Froukje vjfde. In de leeftijdscategorie 9-12 jaar werd Sterre net vierde en behaalden Mees en Jane hun diploma en limiet, waarmee ze nog kans maken op deelname aan het NK. In de leeftijdscategorie 12-15 jaar behaalde Pauline een zilveren en Zody een bronzen medaille, werd Ilse vierde en Marit zevende.

Bij de junioren haalde ook Diedeke haar diploma en limiet en maakt daarmee nog kans op deelname aan het NK. Bij de senioren werd Chanine vijfde.

Voetbal- programma

MAAS EN WAAL - Na de carnaval gaan de voetballers komend weekend verder in de competitie. Het programma:

Tweede klasse: Leones – Union Malden
Derde klasse: Beuningse Boys – Driel, HAVO Haalderen – DIO'30
Vierde klasse: SCP – WVW, UHC – Victoria'25, Ewijk – Achilles'29 Groesbeek, Batavia – Roda'28
Vijfde klasse: Unitas'28 – VVLK Leuth, SVO'68 Ooij – AAC-Olympia, SCD'33 – DSZ, Aquila – FC Kunde Nijmegen, DVSG Groesbeek De Horst – Avios/DBV

Competitie bridgeclub BOD

DRUTEN - Na vijf competitieavonden volgt er bij bridgeclub BOD promotie of degradatie voor drie paren in elke lijn. In de C-lijn was er promotie voor Henk Hoenderop en Reiny Dijk. De paren Thea Ebben/Gerrie van Oijen en Rieny van Ispelen/Annie van Zijderveld, vergezellen hen naar de B-lijn. De paren Gerard van de Geijn/Trude van Rossum, Stef Arts/Rien van Veldhuizen en Ans en Ben van de Logt promoveren naar de A-lijn. In de A-lijn eindigden Piet van Zwam en John Schrooten bovenaan, gevolgd door Henny Aalbers/Gerry van Groningen en Wil Langens/Wim van Mourik.

Ook entree voor de Leste Mert?

Leste Mert 2017. Foto: Reinier Jansen

Door Piet Zeeuwen


DRUTEN - Iedereen in Druten en wijde omgeving weet dat Leste Mert-voorzitter Martien Pardoel mordicus tegen entreeheffing is. Hij heeft dat nooit onder stoelen of banken gestoken. Maar als het aan Luuk Bogaerts ligt, die onderzoek deed naar de organisatie en instandhouding van Leste Mert, komt daar verandering in.

Collega besturen van de Dag van Druten en het Dickens Festijn Druten heffen sinds enkele jaren, noodgedwongen, wél entree. Als het aan Luuk Bogaerts' adviezen ligt ontkomt de Leste Mert er vanaf 2019 niet aan om dat ook te doen. Luuk (25) deed als afstudeerproject bij de HAN hbo opleiding 'commerciële economie' in opdracht van het bestuur van de Stichting Leste Mert een onderzoek. De vraag die bij zijn proefschrift 'Organisatie en instandhouding van Leste Mert' centraal stond was: 'Hoe kan de Stichting Leste Mert inspelen op de marktontwikkelingen, waarbij de totale jaarinkomsten met 9.000 euro verhoogd worden?'. Martien Pardoel vult op die vraagstelling onmiddellijk aan: 'met inachtneming van de tradities en historische waarde'.

Verschuiving

Toen acht jaar geleden de Leste Mert vanuit de gemeente werd geprivatiseerd kwamen al snel een viertal 'pijnpunten' bloot te liggen. Op de eerste plaats de veemarkt. Pardoel zweert al jaren dat je na een bezoek aan de Leste Mert (koeien)stront aan je schoenen moet hebben. Maar van handel in vee ging het naar een tentoonstelling van vee. De aanvoer van prachtige dikbillen en ander pronkvee wordt gestimuleerd met attractieve aanvoerpremies, en dat kost bakken met geld. De warenmarkt boette de laatste jaren in door het verlies van boerenbedrijf-gerelateerde artikelen en diversiteit. Ook de doelgroep veranderde ingrijpend: van agrariërs naar complete gezinnen. En, fragment uit het onderzoek, 'jongeren hebben enkel oog voor de feesttent'. Het totale evenement kende een verschuiving van dierenmarkt naar warenmarkt. Allengs groeide het tekort naar een dikke 9.000 euro per jaar.

Inkomsten

Bogaerts keek waar mogelijkheden waren bij de drie belangrijkste hoofdrolspelers: sponsors, gemeente Druten en exploitanten (horeca, kermisattracties en warenmarkt). Daar bleek het structurele gat van 9.000 euro niet gedicht te kunnen worden. De sponsors voelen er niets voor om de financiële gaten op te vullen. Bogaerts sprak ook met organisatoren van vergelijkbare evenementen: 'Effe Noar Geffe' en de paardenmarkten in Hedel, Wijchen en Bemmel. Bij deze evenementen tasten de betreffende gemeenten best diep in de subsidiebuidel, maar in Druten was de reactie dat ze enkel nog in diensten ondersteunen. De exploitanten zagen de inkomsten ook al gestaag teruglopen, daar viel dus ook weinig of niets extra te halen.

En dan kom je uiteindelijk toch bij de allerbelangrijkste doelgroep: de bezoekers. Hét belangrijkste advies van Bogaerts: entreeheffing. Weliswaar, om de pijn een beetje te verzachten, met kortingcoupons (met je entreekaartje krijg je bijvoorbeeld korting op aankopen, kermisattracties, consumpties). Pardoel: 'Het betreft een advies. We gaan dat bespreken in het bestuur (waarvan Bogaerts overigens adviseert om het te verjongen…), en als we het al gaan doen dan zeker nog niet bij de komende 200ste editie van de Leste Mert.'

Rikconcours in Deest

DEEST - In dorpshuis 't Trefpunt is vrijdagavond 2 maart een rikconcours. De kaartavond wordt georganiseerd door de KBO Deest. Iedereen is welkom. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon inclusief een kopje koffie of thee. De avond begint om 19.30 uur. De zaal is open om 18.30 uur (zij-ingang Kloosterzaal). Neem voor meer informatie contact op met P. Thomassen, via tel. 0487-51 93 12.

Tentoonstelling schilderijen

WAMEL - In het VTC is zondag 4 maart de tentoonstelling 'Wamelse schilderijen' te zien. Stichting Historie Wamel (SHW) heeft verschillende schilderijen opgespoord, gefotografeerd en beschreven. Er worden zo'n veertig 'echte' schilderijen opgehangen, van een aantal schilderijen wordt een kopie tentoongesteld. Er zit werk tussen van bekende kunstenaars als Ed van Heck, Pieter van Oostveen, Wim van den Anker, Els Verwey en M.C. van Rossum. Ook is de kruisweg in de RK Kerk in Wamel, van kunstenaar Jan Toorop, vastgelegd. Uit Wamel is eveneens een pentekening van Anton Pieck van vóór de Tweede Wereldoorlog te zien. De tentoonstelling duurt van 11.00 tot 16.00 uur.

Politiek debat in Druten, 2014, georganiseerd door Web TV. Foto: Michel Nauta

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De verkiezingen en de media

Door Patrick Huisman

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart besteden we iedere week aandacht aan de gemeenteraadsverkiezingen. Deze week een blik op wat andere media doen en de verkiezingsdebatten.


Behalve de Maas&Waler besteden ook andere media aandacht aan de verkiezingen. Wel is het zo dat zowel de Gelderlander als de lokale omroep RTV Totaal/RN7/ExtraFM geen verkiezingsdebat organiseren, dit in tegenstelling tot vier jaar geleden. Omroep Gelderland werkt overigens wel samen met de lokale omroepen. Op zaterdag 17 februari verzorgt men samen met ExtraFM een uitzending tussen 10.00 en 14.00 uur. Op maandag 19 februari staat de bus van Omroep Gelderland op het Mauritsplein in Beuningen, waar de uitzending tussen 10.00 en 12.00 uur van de lokale omroep vandaan komt. De rode verkiezingsbus gaat dan in de middag naar Druten, waar er tussen 14.00 en 16.00 uur een uitzending wordt gemaakt.

Ondernemersdebat

Speciaal voor ondernemers in Maas en Waal organiseert Ondernemend Maas en Waal op 5 maart het Lokaal Politiek Ondernemersdebat. In De Twee Linden in Beneden-Leeuwen zijn politici uit zowel Druten als West Maas en Waal uitgenodigd om te komen praten over de visie van partijen op het ondernemersklimaat in deze regio. De presentatie is in handen van Michael Rubens. Het debat staat onder leiding van Paul Brouwer, directievoorzitter van Rabobank Maas en Waal. Thema's die onder andere aan de orde komen zijn: industrieterreinen, recreatie & toerisme, winkelcentra, infrastructuur, vestigingsklimaat, aanbestedingsbeleid, omgevingswet 2019-2020 en bestemmingsplannen. Het debat begint om 19.00 uur.

Openbaar verkiezingsdebat

De Adviesraad Sociaal Domein Druten organiseert op 12 maart een openbaar verkiezingsdebat in d'n Bogerd. Alle partijen uit Druten hebben hun deelname toegezegd. Inwoners kunnen input aanleveren voor het debat, waarbij het sociaal domein een rode draad vormt in de onderwerpen. Dat betekent dat zorg, de WMO, jeugdbeleid en de participatiewet allemaal aan de orde zullen komen.
Het debat wordt geleid door de voormalige fractievoorzitter van de VVD in Beuningen, Wim Brand. Publiek is welkom in d'n Bogerd vanaf 19.30 uur, het debat begint om 20.00 uur.

Column

Proactief preventiebeleid

Het CDA in Beuningen bedacht voor haar verkiezingsprogramma de slogan "Omdat 't anders kan". Dat programma bevat onder meer het volgende pareltje:

"Het CDA Beuningen is tegen het opvullen van leegstaande panden (…) met coffeeshops. Niet alleen vanwege de overlast die het kan veroorzaken voor omwonenden en het winkelend publiek, maar daarnaast om het voor de jeugd niet aantrekkelijk te maken met drugs in aanraking te komen."

Stop de persen! Beuningen heeft kennelijk een coffeeshop! En blijkbaar gedoogt het huidige collegebestuur de boel. Sterker nog, ze willen er nog veel meer. Wel ambitieus van ze om écht alle leegstaande winkelpanden in te richten als wietbar, medicinaal marihuanaverkooppunt of shisha lounge. We streven knetterstoned Amsterdam voorbij!
Begrijp me goed, er is niets mis met ontmoedigingsbeleid. Een coffeeshop naast een school is vragen om ellende. Stel je toch eens voor dat je zoontje van zeven overblijft op school en in de pauze met spaarvarken en al de straat oversteekt om een grammetje kabouterpost te scoren.
Maar het CDA neemt nu stelling tegen een niet bestaand probleem. Dat is lekker populistisch scoren met proactief preventiebeleid dat weinig meer is dan een losse flodder.

Overigens heeft het CDA al meer nijpende problemen preventief in de kiem gesmoord. Het staat niet in hun verkiezingsprogramma, maar dankzij de christen democraten komt er geen kerncentrale en kan Shell een verhuizing naar Winssen vergeten. Ook motorbende Satudarah mag zijn hoofdkwartier niet in Beuningen vestigen.

Daarnaast ziet de partij een floriade in Ewijk niet zitten en of Waylon nou wel of niet wint, de organisatie van het Songfestival heeft al nee te horen gekregen op de vraag of het liedjesfestijn in 2019 naar Beuningen mag komen. Het CDA vindt de druk voor sporthal de Tinnegieter domweg te groot worden.

De slogan van het CDA verkiezingsprogramma is dus: "Omdat 't anders kan…" Daarmee is maar weer eens bewezen: anders is niet per se beter.

Discussieavond CDA met Mona Keijzer

Mona Keijzer Foto: Rijksoverheid

DRUTEN - De regionale afdelingen van het CDA houden woensdag 28 februari een forumdiscussieavond. De avond gaat over de regionale economie en de land- en tuinbouw. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZ en Iris Bouwers, Europees vicevoorzitter van jonge landbouwers, verlenen hun medewerking aan de avond. De discussieavond vindt plaats in cultureel Centrum D'n Bogerd in Druten en begint om 19.30 uur. De toegang is gratis. Vooraf aanmelden bij Sylvia Fleuren, wethouder in de gemeente Berg en Dal, via s.fleuren@bergendal.nl.

Kandidatenlijst FD Maasdorpen

WEST MAAS EN WAAL - FD Maasdorpen presenteerde onlangs haar kandidatenlijst, met daarop 38 mensen uit de dorpen Alphen, Altforst, Appeltern en Maasbommel. Op de eerste plaats staat politicologe Marieke van den Boom-Witzel, die zich nu ook beschikbaar stelt voor de post van wethouder. Op plaats twee, drie en vier staan respectievelijk Cees Roffelsen uit Appeltern, Trees Boerakker-Hijmans en voorzitter van ZLTO West Maas en Waal Jan van Lent. Daniëlle van Elk sluit de top 5.

Evenemententerrein Asdonck

BEUNINGEN - Als het aan de VVD-afdeling Beuningen ligt blijft het Asdonckterrein een evenemententerrein. 'De ervaring met evenementen, waaronder Beuningen On Ice, blijkt zo'n groot succes binnen de gemeente dat de Asdonck haar sporen als evenemententerrein verdiend heeft', laat Paul ten Haaf weten. Wat zijn partij betreft geen woning- en/of hoogbouw, maar verfraaiing van het terrein. 'Het Asdonckterrein verdient een naam binnen de gemeente, waar men samenkomt voor kunst, cultuur en natuur. Het toevoegen van een horecagelegenheid kan bovendien een positieve bijdrage leveren aan de omgeving.'

Feest van herkenning in Maas en Waalse theaters

Een scène uit 'De Zoone vaen Toone', door De Kleine Komedie Rivierenland. Foto: Reinier Jansen

DRUTEN/BENEDEN-LEEUWEN - Liefhebbers van streekverhalen kunnen de komende weekenden hun hart ophalen in de Maas en Waalse theaters. Na het succes van 'De Zoone vaen Toone' brengt Toneelgroep De Kleine Komedie wederom twee keer een onvervalste volksmusical op de planken.


De nieuwe voorstelling 'Weet je nog wel oudje' belooft voor velen een feest van herkenning te worden. In het stuk keren de spelers samen met hun publiek terug naar de jaren '50. Op meeslepende wijze wordt het verhaal verteld van een vissersdorpje met een kleine hechte gemeenschap. Stropers en dorpsomroepers passeren de revue en een beeld wordt geschetst van hoe mensen woonden en hoe romances opbloeiden.

Vertrouwde ingrediënten

Bezoekers kunnen rekenen op de vertrouwde ingrediënten die je bij een volksmusical mag verwachten: gesproken dialect, nostalgische liedjes, een lach en ook een traan. Even gevarieerd is de spelersgroep van De Kleine Komedie, die bestaat uit inwoners van het Land van Maas en Waal én de Betuwe. Onder hen Greet Broekman uit Wamel. 'Sinds september is onze groep al met veel plezier aan het repeteren voor het nieuwe stuk', vertelt zij. 'Leuk is dat er dit jaar ook vijf kinderen meespelen. Daarnaast worden de voorstellingen muzikaal omlijst door een gitarist, pianist en drummer. Die dynamiek op en om het podium geven het verhaal, dat uit het leven is gegrepen, extra glans.'

Kaarten

De voorstelling 'Weet je nog wel oudje' wordt op zaterdag 17 februari om 20.00 uur opgevoerd in de Rosmolen in Beneden-Leeuwen. Op zondag 25 februari is er een matineevoorstelling om 14.30 uur in het Agora Theater in Druten. Kaartjes kosten 12,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar in de brasserie van de Rosmolen en via agoratheater.nl.

Tweede editie Hop in 't Slot

EWIJK - Op het landgoed van Slot Doddendael in Ewijk vindt zaterdag 14 en zondag 15 april de tweede editie plaats van Hop in 't Slot. Na de succesvolle eerste editie zullen ook dit jaar weer nationale en internationale bierbrouwerijen in Ewijk hun bieren komen presenteren, in samenwerking met Maurice Huisman van Café Piet Huisman.

De brouwerijen presenteren zich in de boomgaarden en op de binnenplaats van het slot. Naast de presentatie van bierbrouwers, zijn er diverse foodtrucks, is er live entertainment en worden er kookworkshops geven, zoals 'koken met bier'.

Kaas-bier workshop

Zondag 15 april verzorgt kaasaffineur Frederic van Tricht uit Antwerpen een kaas-bier workshop. Beide dagen wordt tevens een exclusief vijfgangendiner geserveerd.

Het evenement vindt plaats op zaterdag 14 april en zondag 15 april van 13.00 tot 20.00 uur. Meer informatie over het evenement en een sfeerimpressie van de eerste editie: www.hopintslot.nl.

Bewoners uit zeventiende eeuw doen intrede in Kasteel Hernen

Foto: MARS Compagnie te Voet

HERNEN - In het weekend van 17 en 18 februari neemt 'MARS Compagnie te voet' haar intrede in kasteel Hernen. Op beide dagen is het in de middag van 13.00 tot 17.00 uur mogelijk een kijkje te nemen in het leven van de vroeg 17e-eeuwse tijdelijke bewoners van het kasteel.


Naast het militaire gedeelte is ook het onmisbare kampgevolg van de 'Staatse infanterie' een lust voor het oog. Op beide dagen is het ook mogelijk het kasteel te bezoeken. Volwassenen betalen 8,50 euro entree en kinderen 5 euro. Donateurs en Museumkaarthouders gratis.

DrakenAlarm

Woe. 14 en do. 16 februari

Activiteit: voor kinderen
Locatie:        Kasteel Hernen
Tijd:        diverse starttijden

Durfals kunnen bij Kasteel Hernen alles leren over draken met onder andere een korte cursus Drakologie door professor Leonardus dell Drach. Kosten bedragen 8,50 euro voor kinderen en 4 euro voor volwassenen. De cursussen starten om 13.00, 13.45, 14.45 en 15.30 uur. Reserveren is noodzakelijk. Kijk voor meer informatie op: www.glk.nl.

'De Varkenshoeder' bij Tingeling

Do. 15 en vrij. 16 februari

Activiteit:        poppentheater
Locatie:        Tempelstraat 6,
        Beuningen
Tijd:        14.00 uur

De familievoorstelling 'De varkenshoeder' vertelt het sprookje van Hans Christian Andersen, waarin de prins van een piepklein landje gaat op zoek naar een vrouw. Kaartjes kosten 4 euro. Graag reserveren via tel. 024-677 70 34 of via: www.poppentheatertingeling.nl.

Film Down to earth

Zaterdag 17 februari

Activiteit:        film en nagesprek
Locatie:        Theater de Molen
Tijd:        19.30 uur

Down to Earth toont het verslag van een Nederlands gezin dat in een adembenemende wereldreis op zoek gaat naar de vraag waar het bestaan om draait. De film wordt kort ingeleid door Ada Knol, van Earthkeepers, die tevens het gesprek na afloop leidt. Kaarten kosten 7,50 euro online en 8,50 euro aan de kassa.

Lezing Syrië

Zondag 18 februari

Activiteit: lezing
Locatie:        Atelier de Kat,
        Beneden-Leeuwen
Tijd:        14.00 uur

Theo de Feyter vertelt over zijn recente bezoek aan Syrië, aan de hand van schilderijen en foto's. Locatie: Pastoor Zijlmansstraat 1a, Beneden-Leeuwen. Entree bedraagt 12 euro inclusief consumpties.

Vogelwandeling

Zondag 18 februari

Activiteit:        wandeling
Locatie:        Heerewaarden.
Tijd:        10.00 uur

IVN Maas en Waal verzorgt een Vogelwandeling door de Buitenpolder met speciale aandacht voor de wintergasten. De wandeling start op de hoek Van Heemstraweg/Heggeldijk in Heerewaarden en duurt ongeveer twee uur. Vergeet niet uw verrekijker mee te nemen. Deelname is gratis. Meer informatie: of ivn.nl/afdeling/maas-en-waal.

'Brimstone'

Dinsdag 20 februari

Activiteit: filmhuisfilm
Locatie:         d'n Bogerd, Druten
Tijd:         20.00 uur

'Brimstone' vertelt het duistere verhaal rondom de jonge vrouw Liz, die aan het einde van de 19e eeuw een teruggetrokken leven leidt in een streng religieuze Nederlandse Nederzetting in Amerika. Ze is er tamelijk gelukkig totdat een duivelse priester in het dorp verschijnt die het op haar gemunt heeft. Kaarten kosten 8 euro. Zie ook: www.filmhuisdenbogerd.nl.

Banjertocht met kampvuur

Woensdag 21 februari

Activiteit:        struintocht
Locatie:        Het Dijkmagazijn
Tijd:        14.00 tot 16.30 uur

Het Dijkmagazijn verzorgt voor kinderen een banjertocht door de uiterwaarden. In de winter zijn de uiterwaarden namelijk een geweldige uitdaging om doorheen te banjeren. Wie kan er zonder natte voeten over de sloot springen? En welke speurneus lost alle opdrachten op? Wie het koud heeft na het struinen kan lekker opwarmen bij het kampvuur en een broodje bakken. Er wordt gestart bij Het Dijkmagazijn, Dijk 41 in Beuningen. Deelname bedraagt 2,50 euro.

Oh oh carnaval

Foto: John van Gelder

MAAS EN WAAL - Vandaag, 14 februari, is een bijzondere dag. Het is zowel Valentijnsdag als Aswoensdag, de eerste dag na carnaval. Na een aantal dolle dagen, met veel muziek, gezelligheid en een of meerdere drankjes, keren we weer terug naar de werkelijkheid. Maar voordat we dat doen, blikken we in de Maas&Waler nog een keertje terug naar de afgelopen dagen.

Wat was het gezellig in Maas en Waal! Van Wamel tot Weurt en van Druten tot Dreumel, overal stonden de residenties weer op z'n kop en liepen prinsessen en prinsen voorop in de polonaise. Het was koud, maar over het algemeen zonnig. We kijken terug op een zeer geslaagd carnaval 2018.
Op deze pagina een greep uit de vele foto's die we op de redactie ontvingen. Meer foto's van carnaval 2018 zijn terug te vinden op www.demaasenwaler.nl.

Toezichthouders zijn apetrots

John Slot, Theo Roelofs, Adri van Beem en Ronnie van den Oever. Foto: John van Gelder

Door Piet Zeeuwen

DRUTEN - Wat hebben Theo Roelofs, John Slot, Adri van Beem en Ronnie van den Oever gemeen, behalve dat ze alle vier in Druten wonen en pensionado zijn? Ze zijn, evenals vier collega's die niet bij het gesprek aanwezig kunnen zijn, apetrots op het Drutens Bosje. Ze steken allen een fiks stuk van hun (vrije) tijd in toezicht en werk in het bos, opdat het tot in lengte van dagen de groene Drutense parel blijft.


Coördinator Theo Roelofs kan zich nog goed herinneren hoe zijn belangstelling voor het Drutens Bosje ontstond. 'Zo rond 2005 was hier alleen nog maar het Trimbosje dat aan het verpauperen was. Via een fikse Europese subsidie werd dit omgetoverd tot het Drutense Bosje dat het vandaag de dag is.' Roelofs nam het initiatief om te voorkomen dat het prachtige bos opnieuw zou gaan verloederen.

Huisregels

Na gesprekken met toenmalig wethouder Jac van Dongen kwam er een korps van toezichthouders. Hun hoofdtaak: toezicht houden op naleving van 'huisregels', die duidelijk vermeld staan op twee borden bij de hoofdingangen. Wanneer je de moeite neemt ze even te bekijken blijkt eigenlijk dat alle regels in het Bosje er zijn om de boel te houden zoals ze nu zijn.
Een tijdje terug heeft huidig verantwoordelijk wethouder Michel Lepoutre twee nieuwe toezichthouders geïnstalleerd, waarmee het aantal weer op acht kwam. En dat is nodig, want lang niet alle bezoekers kennen de huisregels, zo blijkt vaak. Bovendien zijn er steeds weer groepen jongeren die er een zooitje van maken.
Theo en zijn zeven collega's zijn toezichthouders, dat staat ook op hun mooie gemeentejack en pasje. In het vorig jaar gebouwde 'honk' kunnen ze tijdens hun werk schuilen, even uitrusten, naar het toilet en een kop koffie nemen. Ze spreken, wanneer dat nodig is, bezoekers aan als de regels overtreden worden. Vriendelijk weliswaar, daarvoor volgden ze zelfs een cursus sociale redzaamheid. Ze zijn geen boa's, en kunnen geen sancties treffen of verbaliseren. Ze maken helaas ook wel agressie mee, maar laten zich niet provoceren. Daarom lopen ze wel altijd in tweetallen. En als de nood echt aan de man komt schakelen ze politie en/of boa's in.

Nieuwe cursus Weidevogel- bescherming

Foto: Han Bouwmeester

MAAS EN WAAL - Heeft u belangstelling voor weidevogels? Vindt u het belangrijk dat kievit, grutto, tureluur en andere weidevogels in het Land van Maas en Waal beschermd worden? En bent u graag buiten actief? Volg dan de cursus Weidevogelbescherming en word een actieve weidevogelvrijwilliger. De weidevogelgroep Land van Maas en Waal, IVN afdeling Maas en Waal en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) verzorgen begin maart een cursus voor nieuwe vrijwilligers.

De cursus bestaat uit twee theorieavonden en begeleiding in de praktijk. De theorieavonden zijn op 6 en 13 maart van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt aandacht besteedt aan onder andere het gedrag van weidevogels, beschermingsmaatregelen en het registreren van gegevens. De bijeenkomsten vinden plaatsen in De Dalenshof, Dalenstraat 1 in Beneden-Leeuwen. Tijdens de praktijk leert u kijken naar weidevogels en hoe u het beste nesten kunt zoeken en beschermen. Deelname aan de cursus is gratis. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het formulier op www.landschapsbeheergelderland.nl. Na opgave voor de cursus ontvangt u meer informatie over het programma.

Uitzendbureau AA+ officieel geopend in Druten

Wilbert van der Aa en Linda van Lith Foto: Eigen foto

DRUTEN - Deze week is de officiële opening van uitzendbureau AA+ in Druten. Eigenaar Wilbert van der Aa runt het kantoor samen met zijn partner Linda van Lith. Het uitzendbureau bestaat sinds 1 januari, maar vanwege de oplevering van het nieuwe pand liet de officiële opening even op zich wachten.

Hoewel Wilbert en Linda pas begin dit jaar gestart zijn, hebben ze nu al zo'n 60 uitzendkrachten en zeventien bedrijfsauto's. De reden hiervoor is dat Wilbert uitzendbureau APN Druten overgenomen heeft, dat per 1 januari AA+ geworden is.

Eigen vestiging

Zo'n tien jaar geleden moest Wilbert vanwege een hernia noodgedwongen een carrière switch maken. Bij APN kreeg hij deze kans en pakte deze met beide handen aan. APN is gevestigd in Uden en richt zich op Brabant en het westen van het land. Wilbert zag kansen in Maas en Waal, en in goed overleg werd besloten eind vorig jaar een extra vestiging in Druten te openen. Wilbert kreeg de kans deze vestiging op eigen naam te zetten en zo geschiede.

Bouw en productie

De naam AA+ is afgeleid van zijn eigen naam, van der Aa, en de plus staat voor de wervingskantoren in het buitenland. Uitzendbureau AA+ heeft vooral klanten in de bouw en productie. Door verschuivingen in de markt is het aanbod van personeel in Nederland erg schaars. De uitzendkrachten die werkzaam zijn voor AA+ komen uit Nederland en uit verschillende landen daarbuiten. In Polen is een wervingskantoor van APN, waar AA+ een samenwerking mee heeft, en AA+ heeft een eigen wervingskantoor in Roemenië.

Persoonlijk betrokken

Wilbert heeft goede ervaringen met zijn uitzendkrachten. De communicatie verloopt goed en de uitzendkrachten worden door AA+ goed begeleid. Als het even kan gaat Wilbert persoonlijk met de uitzendkrachten mee op de eerste dag. Hij geeft hen de aandacht die nodig is om ze goed en gerust te laten beginnen. Omdat Wilbert zelf uit de bouw komt, kan hij goed schakelen tussen opdrachtgever en uitzendkracht. Daarbij is hij persoonlijk betrokken bij beide partijen.

Kijk voor meer informatie op www.aaplusuitzendbureau.nl of kom langs aan Het Kleine Ambacht 5 in Druten. De koffie staat klaar.

Reclamebelasting Beneden-Leeuwen

BENEDEN-LEEUWEN - Gemeente West Maas en Waal en Stichting Ondernemersfonds Beneden-Leeuwen (SOBL) hebben eind januari de samenwerkingsovereenkomst Reclamebelasting officieel getekend. Er kan vanaf nu reclamebelasting worden geheven in het centrum van Beneden-Leeuwen en Heemstrade. Met deze inkomsten wil de stichting het centrum nog beter op de kaart gaan zetten. Het invoeren van het fonds zorgt ervoor dat er meer financiële middelen vrij komen voor (nieuwe) evenementen, de dorpsconciërge en promotieactiviteiten.

Bedrijven- terreinen WMW in trek

WEST MAAS EN WAAL - De vrije kavels op bedrijventerreinen in West Maas en Waal zijn populair. Er zijn nog slechts drie kavels te koop, waarvan er op twee een optie genomen is. Alleen op het bedrijventerrein Veesteeg-Oost in Boven-Leeuwen zijn nog mogelijkheden. Omdat de 'voorraad' kavels steeds kleiner wordt, onderzoekt de gemeente hoe zij eventuele toekomstige uitbreidingen kan faciliteren.

Blijspel Toneel- vereniging Deest

Foto: Lisette Arians-Maillé

DEEST - Leden van Toneelvereniging Deest repeteren momenteel hard om begin maart het blijspel 'Hotel te koop' op de planken te brengen.

Het verhaal speelt zich af in een hotelletje in de bossen, dat Simon en Emma al jaren runnen. De twee zijn aan hun pensioen toe, en daarom staat het hotel al een tijdje te koop. Nu zich eindelijk een koper heeft gemeld, moet alles op alles worden gezet om een goede indruk op deze koper te maken. En dat valt niet mee. De voorstelling wordt gespeeld in 't Trefpunt in Deest op zaterdag 3 en 10 maart om 20.00 uur en zondag 4 en 11 maart om 14.00 uur. Kaarten zijn 8,50 euro. Reserveren via tel. 0487-51 73 96 of jlapeters@kpnmail.nl.

Hergebruik monumentale boom

Foto: Reinier Jansen

DRUTEN - De zieke monumentale kastanjeboom op de hoek Margrietstraat/Irenestraat is gekapt. De boom doet vanaf nu dienst als klauterboom bij IKC de Kubus.

De kastanjeboom stamde uit 1930, maar was al vier jaar ziek en werd goed in de gaten gehouden. Onlangs heeft een externe boomdeskundige de boom gemeten en beoordeeld, en kwam tot de conclusie dat de kastanje voor gevaar ging zorgen. Dat was voor de gemeente reden om de boom te kappen.

Foto: Reinier Jansen
De gekapte boom is nu te vinden bij IKC de Kubus. Foto: Reinier Jansen

Herbestemming

Er is nog een zieke kastanjeboom langs de Ambtshuisstraat in Druten. Deze boom werd rond 1880 geplant en is al meer dan twaalf jaar ziek. Als het aan kunstenaar Jos Bregman ligt, krijgt ook deze boom een nieuwe bestemming. De kunstenaar wil van het hout onder andere unieke meubelstukken maken, vanuit zijn project 'Slow Exploding Trees'.

De gemeente vervangt op termijn beide bomen door twee andere grote bomen.

Expositie Daniella Krijt in d'n Bogerd

Foto: Daniella Krijt

DRUTEN - In cultureel centrum d'n Bogerd is tot eind maart een expositie te zien van de Wijchense kunstenares Daniella Krijt.

Het werk van Krijt is figuratief, verrassend, helder, kleurrijk en vaak complex. Niet eenvoudig in één categorie in te delen, maar met een geheel eigen stijl. Er zijn invloeden uit het Surrealisme, de Street- en de Pop Art te vinden. Zowel uiterlijk als inhoudelijk een bonte verzameling ideeën en figuren. De acrylverf versterkt de directheid en open karakter van haar werk.

Tijdens de expositie is veel nieuw werk te zien van Daniella Krijt. De expositie is te zien tijdens openingstijden van d'n Bogerd.

Rommelmarkt voor stichting Vlinderkind

ALPHEN - In dorpshuis De Hucht wordt zondag 4 maart een rommelmarkt gehouden ten behoeve van stichting Vlinderkind. Vlinderkinderen lijden aan de ziekte Dystrofische Epidermolysis Bullosa (EB) en hebben een huid die zo teer als de vleugels van een vlinder. Voor onderzoek naar genezing is veel geld en tijd nodig. Stichting Vlinderkind zet zich hiervoor in. Mensen kunnen spullen doneren voor de rommelmarkt in Alphen. Hiervoor kan men contact opnemen met Marieke Janssen (tel. 06-41 63 08 06), Doortje en Leo Janssen (tel. 06-18 32 93 61), Sharon van de Boogaard (tel. 06-53 88 40 28) of Mieke en Jan van de Boogaard (tel. 06-19 69 27 40).

Rommelmarkt PWA Appeltern

APPELTERN - Muziekvereniging Prins Willem Alexander houdt op zondag 18 februari een rommelmarkt in De Schuur in Appeltern. Er is van alles te vinden, van servies, glaswerk en huishoudelijke apparaten tot spelletjes, puzzels en boeken. De rommelmarkt duurt van 10.00 tot 14.00 uur.

Wie nog bruikbare spullen wil doneren kan contact opnemen met Jo van Welie via tel. 0487-54 17 22 (liefst na 17.00 uur). Vrijwilligers van de rommelmarkt halen de spullen dan op zaterdagmorgen 17 februari thuis op. Banken en witgoed worden niet meegenomen.

Bijeenkomst Postzegelclub

EWIJK - Postzegelvereniging Tussen Waal en Maas houdt op donderdag 15 februari haar clubavond in het MFA 't Hart in Ewijk. Er is postzegeltaxateur aanwezig, de bekende postzegelberg is er, er wordt gedobbeld en er is een verloting. Nieuwe leden zijn van harte welkom. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Bingo 50+ in Beuningen

BEUNINGEN - De vereniging van Senioren Beuningen houdt op dinsdag 20 februari een bingo voor 50-plussers in sociaal cultureel centrum De Lèghe Polder aan de Schoolstraat 16 in Beuningen. De zaal is open om 13.30 uur en de aanvang is 14.00 uur. De bingo duurt tot circa 16.30 uur.

Bingo in Winssen

WINSSEN - Seniorenvereniging Winssen houdt woensdag 21 februari een bingomiddag in ontmoetingscentrum de Paulus. Er zijn mooie levensmiddelenpakketten te winnen. De eerste balletjes gaan om 14.00 uur rollen, de zaal is open vanaf 13.30 uur.